Úvodní stránka » Práva a legislativa » Legislativní monitoring č.3
Legislativní monitoring č.3

 

PŘIPOMÍNKY
Koalice pro zdraví, o.p.s. k návrhu věcného záměru zákona o zdravotních službách

 

Obecné připomínky

Doporučujeme s ohledem na čl. 31 Listiny základních práv a svobod změnu názvu zákona na „zákon o zdravotní péči“. Podle tohoto článku Listiny mají občané na základě veřejného pojištění nárok na bezplatnou zdravotní péči. Název zákona, který hovoří o zdravotních službách a předmět právní úpravy by nemusely být zcela v soulad. Další problém ohledně pojmu zdravotní služby by mohl nastat ve vazbě na úhradu zdravotních služeb (zdravotní péče?) z veřejného zdravotního pojištění. Pokud by nebylo jasně definováno a jasně provázáno do dalších zákonů, že obsah pojmu zdravotní péče a zdravotní služby je totožný, mohlo by v aplikační praxi dojít k pochybnostem na mají občané Listinou zaručený nárok a na co již nikoliv.    

Dále doporučujeme, aby věcný záměr svým zaměřením umožnil napsat relativně stručný zákon, který bude umožňovat pacientům jednoznačné chápání jejich práv a povinností jako klienta, kterému je poskytována zdravotní služby (péče?) bez ohledu na to zda jsou hrazeny ze zdravotního pojištění či nikoliv.

Doporučujeme dále zdůvodnit vazby na zákon o zdravotnických zařízeních a zejména na zákon o veřejném zdravotním pojištění (resp. nově navrhované úpravě). Je obecně známo, že byly vedeny diskuse, zda zákon o zdravotních službách (péči) bude obsahovat definice pojmů i pro další zákony v oblasti zdravotnictví.

Dále je dle našeho názoru třeba dbát na to, aby již ve stadiu tvorby návrhu věcného záměru byla sledně respektována Úmluva o biomedicíně a výjimku vůči jejímu texty byly použity pouze v případech, kdy to Úmluva o biomedicíně umožňuje, tzn. aby návrhy věcných řešení byly v souladu zejména s touto úmluvou, která pacientům přiznává řadu práv a jejich odnětí umožňuje v konkrétně definovaných případech.  

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011