Úvodní stránka » Aktuální informace » Návrh zákona o pacientských organizacích
  • 3a

Pacientská organizace

(1) Pacientskou organizací se rozumí spolek, jehož hlavní činnost spočívá v pomoci pacientům a ochraně jejich práv a zájmů a jehož členy jsou zpravidla osoby s určitým onemocněním nebo zdravotním postižením, jejich osoby blízké nebo jejich zástupci podle občanského zákoníku, přičemž tyto osoby mají rozhodující vliv na jeho řízení. Pacientskou organizací se rozumí též spolek, jehož členy jsou spolky, které splňují podmínky podle věty první a které volí členy jeho statutárního orgánu.

(2) Pacientské organizace, které jsou zapsány v seznamu pacientských organizací podle odstavce 3 mohou zastupovat v řízeních a procesech ve veřejné správě osoby, které mohou být v rámci daného řízení nebo procesu dotčeny ve svých právech nebo povinnostech souvisejících s jejich zdravotním stavem nebo poskytováním zdravotních služeb (dále jen „pacientská veřejnost“), pokud tak stanoví zákon a za podmínek stanovených tímto zákonem nebo pokud je orgán veřejné moci vedoucí řízení přizve.

(3) Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) zapíše pacientskou organizaci do seznamu pacientských organizací na její písemnou žádost, jestliže

  1. splňuje podmínky uvedené v odstavci 1,
  2. členové statutárního a nejvyššího orgánu, není-li tento orgán členskou schůzí, jsou voleni členy spolku, kterými jsou zpravidla osoby s určitým onemocněním nebo zdravotním postižením, jejich osoby blízké nebo jejich zástupci podle občanského zákoníku, anebo spolky podle odstavce 1 věty druhé,
  3. zveřejňuje na svých internetových stránkách svou účetní závěrku a zdroje financování a
  4. provozuje činnost v oblasti pomoci pacientské veřejnosti a ochrany jejich práv a zájmů po dobu nejméně 12 měsíců bezprostředně předcházejících datu podání žádosti.

(4) Pacientská organizace v žádosti uvede svůj název, identifikační číslo a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. S žádostí o osvědčení předloží čestné prohlášení o počtu členů spolku a v jakém poměru se jedná o pacienty, osoby blízké nebo jiné osoby, stanovy spolku, výroční zprávu za předchozí kalendářní rok s účetní závěrkou, nejsou-li tyto dokumenty vedeny v základním registru nebo agendovém informačním systému a nejsou-li orgánu veřejné moci zpřístupněné pro výkon agendy.

(5) O zapsání do seznamu pacientských organizací vydá ministerstvo osvědčení do 30 dnů od podání žádosti podle odstavce 4. V případě nesplnění podmínek uvedených v odstavci 3 vydá ministerstvo rozhodnutí o nezařazení organizace na seznam pacientských organizací.

(6) Přestane-li pacientská organizace splňovat podmínky uvedené v odstavci 3, ministerstvo rozhodne o vyřazení organizace ze seznamu pacientských organizací. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(7) Ministerstvo vede seznam pacientských organizací podle odstavce 3 a uveřejňuje ho na svých internetových stránkách.

K § 3a:

Do zákona se vkládá nový § 3a, který definuje pacientskou organizaci a stanovuje základní podmínky, za kterých se pacientská organizace může účastnit řízení a procesů ve veřejné správě, pokud tak stanoví zákon a za podmínek tímto zákonem stanovených nebo pokud ji orgán veřejné moci vedoucí řízení přizve jako zástupce pacientů, a to ve smyslu pacientské veřejnosti, podle odstavce 2 § 3a, nikoli pacientů jako jednotlivců podle § 3.

Odstavec 1 obsahuje obecná definiční kritéria spočívající v oblasti činnosti a reprezentativnosti. Pacientská organizace musí vyvíjet činnost v oblasti pomoci pacientům a ochrany jejich práv a zájmů. K zajištění splnění podmínky reprezentativnosti musí být pacientská organizace spolkem, jeho členy tvoří osoby s určitým onemocněním či zdravotním postižením, jejich osoby blízké, jejich zástupci podle občanského zákoníku (§ 436 a n.), případně též jiné osoby, které by však neměly tvořit většinu členů. Osoby s určitým onemocněním či zdravotním postižením, jejich osoby blízké, jejich zástupci podle občanského zákoníku (čili osoby, kterých se dopady daného onemocnění přímo osobně dotýkají) musí mít rozhodující vliv na řízení spolku. To znamená, že musí volit členy statutárního orgánu (či nejvyššího, je-li volen), přičemž součet hlasů těchto členů musí tvořit většinu ze součtu hlasů všech členů spolku. Rozhodující vliv těchto osob posiluje nadto situace, kdy tyto osoby tvoří též většinu členů statutárního či nejvyššího orgánu. S ohledem na charakter některých onemocnění však není takové obsazení orgánů pacientské organizace podmínkou. Pacientská organizace by pro zajištění autentické reprezentace měla mít vhodný mechanismus vnitřní komunikace umožňující adekvátní tok informací a oboustranný dialog mezi vedením a reprezentanty organizací a jejími členy či osobami jí zastoupenými. Též z toho důvodu byl jako vhodná právní forma pacientské organizace vybrán spolek.

Ustanovení dále podporuje spojování pacientských organizací v pacientské organizace zastřešující při zachování jejich reprezentativního charakteru. Pacientskou organizací může být proto též o spolek, jehož členy jsou spolky, které splňují vyčtené podmínky.

Slovní spojení „osoba s určitým onemocněním“ je použito oproti v § 3 definovanému pojmu „pacient“ jako specifikace pojmu, kdy zákon upřednostňuje takové sdružování pacientů, jehož pojícím prvkem je určitá diagnóza či diagnózy, nikoli tedy pouze postavení fyzické osoby, které jsou poskytovány zdravotní služby.

Odstavec 3 blíže specifikuje daná kritéria v písmenech a) až d) a uvádí je jako základní podmínky, za kterých se může pacientská organizace účastnit řízení a procesů ve veřejné správě, pokud tak stanoví zákon nebo pokud ji orgán veřejné moci vedoucí řízení přizve jako zástupce pacientů. Pacientská organizace musí splňovat obecná definiční kritéria podle odstavce 1. Její statutární orgán (případně nejvyšší orgán, nejedná-li se o členskou schůzi) musí být volen jejími členy, kterými jsou z většiny osoby s určitým onemocněním či osoby se zdravotním postižením, jejich osoby blízké nebo zástupci. Osoby blízké či zástupci se uvádí mezi osobami, od kterých se odvozuje reprezentativnost a legitimita pacientské organizace, přičemž tomu tak je především u těch organizací, u jejichž členů diagnóza vyvolává stav, kdy se nemohou sami zastupovat, jde o diagnózu s krátkou dobou dožití či jde o diagnózu spojenou s větším rizikem stigmatizace (typicky onemocnění postihující děti v raném věku, Alzheimerova nemoc, ALS, pohlavně přenosná onemocnění, závislosti apod.).

Podmínky reprezentativnosti, transparentního financování a minimální doby existence snižují riziko subjektů zřízených účelově, tj. např. k propagaci určitého medicínského postupu.

Splnění podmínek pro zapsání na seznam pacientských organizací ministerstvo ověřuje z žádosti a jejích příloh, kterými jsou čestné prohlášení o počtu členů spolku, kde je třeba specifikovat, jaký počet či procento představují pacienti, osoby blízké či jiné osoby, dále jsou to stanovy spolku a výroční zprávy za předchozí kalendářní rok s účetní závěrkou, pokud tyto podklady nejsou ministerstvu přístupné v uvedených případech. O zapsání na seznam vydává ministerstvo osvědčení. V případě, že žádosti nevyhoví, rozhodnutí řádně odůvodní. Ministerstvo může též rozhodnout o vyřazení subjektu ze seznamu pacientských organizací, pokud přestane splňovat podmínky pro zapsání. Odvolání proti rozhodnutí v tomto případě nemá odkladný účinek.

 

 

Přidat komentář


Zvýrazněné položky jsou povinné.

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011