Úvodní stránka » Aktuální informace » Očkování osob s chronickým onemocněním

 

Očkování osob s chronickým onemocněním

Diagnózy a zdravotní stavy spojené s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19

 Aktualizovaná verze k 7. dubnu 2021.  

 

Název skupiny, chroničtí pacienti-vyšší priorita

 

 

diabetes mellitus (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinem

diabetes mellitus léčený PAD či inzulinem, který je komplikován alespoň jednou z následujících komorbidit: • ischemická choroba srdeční • arterriální hypertenze • chronická ledvinovou nedostatečnost a po transplantaci • s obezitou či plicním onemocněním • s chronickým jaterním onemocněním bez fibrózy či s mírnou fibrózou 

obezita (BMI > 35 kg/m2)

obezita (BMI > 35 kg/m2

závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí)

• idiopatická plicní fibróza (IPF) a jiné intersticiální plicní procesy ve sledování pneumologa • chronická obstrukční plicní nemoc druhého a vyššího stupně na pravidelné léčbě ve sledování pneumologa • bronchiektázie jakéhokoli původu ve sledování pneumologa • cystická fibróza • těžké astma v pravidelném sledování pneumologa nebo alergologa • bronchogenní karcinom v léčbě ve sledování pneumologa či onkologa

• spánkové poruchy dýchání a/nebo respirační nedostatečnost z mimoplicních příčin (obezita, kyfoskolióza, neuromuskulární patologie) na domácí neinvazivní ventilační léčbě  

 

závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (pacient je v péči specializované ambulance nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního programu)

• pacienti v chronickém dialyzačném léčení (hemodialýza a peritoneální dialýza) • nemocní s onemocněním ledvin na imunosupresivní terapii • nemocní se závažným snížením renální funkce (CKD G4 a G5)

závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance)

• pacienti s chronickým jaterním onemocněním ve fázi cirhózy či pokročilé fibrózy (bez ohledu na etiologii) • pacienti s chronickým jaterním onemocněním, kteří jsou imunokompromitováni • pacienti s nádory jater a žlučových cest • pacienti s chronickým jaterním onemocněním bez fibrózy či s mírnou fibrózou s obezitou

 

onkologické onemocnění

• hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie • hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným) nebo s významnou trombofilií • pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci

 

stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně a zápis na čekací listině před transplantací

• nemocní po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně s funkčním štěpem: ledviny (Z940), srdce (Z941), plic (Z942), srdce a plic (Z943), jater (Z944), kostní dřeně, střeva, slinivky břišní, kmenových buněk (Z948) • nemocní v čekacích listinách na tyto transplantace

 

závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie)

závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce – zejména, ale ne výhradně: • srdeční selháni • ischemická choroba srdeční • chlopenní vady • kardiomyopatie • onemocnění plicní cirkulace • nemocní po plicní embolii

 

vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky

vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky

 

závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění či stav po poškození míchy postihující dýchací systém

• závažné chronické neurologické onemocnění, které je spojeno s rizikem postižení dýchacího svalstva a / nebo s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 - pacienti s nervosvalovými chorobami (choroby periferních nervů a svalů, poruchy nervosvalového přenosu) • pacienti s významným postižením hybnosti bez ohledu na etiologii (cévní, neurodegenerativní, potraumatické i jiné) • pacienti s autoimunitními zánětlivými chorobami postihujícími centrální nebo periferní nervový systém • pacienti s vzácnými chorobami nervového systému (vrozenými nebo získanými) s výše uvedeným rizikem v

 

chroničtí pacienti – nižší priorita

 

vrozený nebo získaný kognitivní deficit, vývojová porucha chování nebo porucha mobility, která významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření, např. nošení roušky, dodržování 2 m rozestupů apod.

 

• psychotické poruchy (F2x – schizofrenie, schizoafektivní porucha, porucha s bludy). • jedinci s poruchami vývoje intelektu (mentální retardace) a osoby s poruchami autistického spektra (PAS) • pacienti s demencí

vzácné genetické onemocnění se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění covid-19

u vzácných onemocnění po dohodě s centrem vysoce specializované péče - jako doporučení lze použít metodiku dostupnou zde: https://www.vzacna-onemocneni.cz/images/dokumenty/ERN/Summary_ERN_COVID-19_Vaccination_DEF_CZ_Final.pdf

 

léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované ambulance)

• pacienti se závažnými primárními imunodeficiencemi, kteří jsou léčeni pravidelným podáváním imunoglobulinů s.c. nebo i.v. v dávce odpovídající substitučnímu dávkování • pacienti se závažnými primárními imunodeficiencemi, kteří jsou léčeni dlouhodobou profylaktickou léčbou antibiotiky

• pacienti se závažnými chronickými zánětlivými revmatickými onemocněními, která vyžadují dlouhodobé podávání imunosupresivních léků

• pacienti s těžkými formami idiopatických střevních zánětlivých onemocnění (IBD)

• pacienti s HIV infekcí s laboratorně potvrzenou poruchou buněčné imunity

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz

 

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011