Úvodní stránka » Pacientská rada VZP » Pacientská rada VZP

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PACIENTSKÉ RADY

1/2015, dne 3. 2. 2015

 

Přítomni za VZP: P. Honěk

Za Koalici pro zdraví J. Petrenko

Hosté: dle jednotlivých bodů programu

 

 

1. Diagnóza leukemie: PELOUCHOVÁ Jana:

a) Dostupnost Bendamustinu pro použití u relapsu/refrakterní CLL v rámci režimu Bendamustin + Rituximab (v této indikaci téměř všechny žádosti na paragraf 16 VZP odmítala)

P. Honěk:

Pravidla pro úhradu Bendamustinu (léčivého přípravku s názvy Levact, od roku 2015  také Infubend a Lynetoril) nestanoví zdravotní pojišťovna, ale SÚKL. V tomto případě úhrada stanovena není, lze s ní tedy souhlasit pouze, pokud ošetřující a žádající lékař doloží, že jsou splněny podmínky pro úhradu dle §16 zákona č. 48/97 Sb. VZP v roce 2014 schválila úhradu v 78% případů žádostí o úhradu (18 z 23), zamítnuto bylo 22% žádostí (5 z 23). Všechny žádosti o úhradu jsou schvalovány ad hoc.

               

b) Dostupnost perorálního cyklofosfamidu (Endoxan tbl) pro použití v režimu FCR.

Endoxan je t.č. neregistrovaný lék, tudíž se musí individuálně žádat o schválení úhrady reviz. lékařem + hlásit použití neregistrovného léku na SÚKL. Bylo by velmi výhodné, pokud by se podařilo najít mechanismus, který by dostupnost tohoto léku pro pacienty zvýšil a snížil tím administrativní zátěž lékařů

P. Honěk:

VZP si je vědoma administrativní zátěže ošetřujících lékařů, nicméně s tímto podnětem je nutno obrátit se na SÚKL. Úhrada neregistrovaného léku Endoxan tbl. podléhá souhlasu RL na základě žádanky OL. Většinou se ovšem jedná o formalitu.

 

c) V posledních měsících byly v EU registrovány dva nové cílené léky: ibrutinib (Imbruvica) a idelalisib (Zydelig). Zatím není stanovena úhrada a žádá se na paragraf 16.

Bylo by velmi výhodné pro nemocné, kdyby VZP přistupovala ke schvalování racionálně a upustila od argumentace americkými NCCN kritérii, která nejsou relevantní pro situaci v ČR a pouze umožňují VZP tvrdit, že žádaná indikace nesplňuje podmínky paragrafu 16, protože nebyly vyčerpány všechny ostatní léčebné možnosti (toto je záležitost, která se týká obecně všech CLL preparátů žádaných na par. 16, tedy i Bendamustinu, Ofatumumabu atd.)

P. Honěk:

6. 2.2015 proběhne jednání s doc. Trněným. Je třeba nastavit rámec pravidel a určit skupinu pacientů, které bude úhrada těchto léků schvalována.

 

2. Sdružení celiaků: RUBÍNOVÁ Blanka

a) Na konci roku 2014 se na nás ve zvýšené míře obracely rodiny celiaků s tím, že při dodání dokladů za nákup bezlepkových potravin za II. pololetí 2014 jim pracovníci u přepážek sdělovali, ať se připraví na to, že v roce 2015 už tento příspěvek nebude. Vzhledem k tomu, že příspěvek byl pro mnohé celiaky důležitý, hodně z nich kvůli tomu změnilo pojišťovnu a přihlásilo se k VZP. Proto nás zajímá, zda bude tento příspěvek nadále vyplácen. A pokud ano, jakým způsobem a v jaké výši?

P. Honěk:

Dne 26. 1. 2015 Správní rada na svém jednání schválila příspěvky pro rok 2015, mezi nimiž byl schválen také příspěvek pro celiaky, a to ve výši 6.000,- ročně (respektive 2x 3.000,-), pro pojištěnce VZP do 18, respektive 26 let, pokud se jedná o studenty, či nezaopatřené děti.

 

b) V literatuře a podle srovnatelných studií ve světě by mělo být v ČR až 100 000 celiaků. Tolik jich v ČR rozhodně není diagnostikováno. Kolika dětem a studentům byl v minulém roce příspěvek vyplacen?

P. Honěk:

Příspěvky na celiakii, vyplacené z Fondu prevence byly v roce 2014 poskytnuty pro 4 360 dětí  do 18 let a 1 125 pro pojištěnce ve věku 18 -26 let.

 

c) Je známo, kolik celiaků (dětí, dospělých) je u VZP registrovaných? Jedná se o diagnózu K90.0.

P. Honěk:

V roce 2013 evidovala VZP 8.217 pacientů s diagnózu K90.0

 

d) Z ozdravného pobytu Mořský koník jsou vyloučeny děti s celiakií. Neplánuje se, že by se ho mohly zúčastnit i tyto děti?

P. Honěk:

Bohužel. Mořský koník není určen pro děti, které se potýkají s poruchami zažívání a trávení s potřebou dodržování zvláštního dietního režimu, který vyžaduje individuální stravování. Takové poruchy zažívání jsou spolu s dalšími omezeními zařazeny mezi kontraindikace, pro které je žádost dítěte o pobyt u moře zamítnuta. Celkově se tedy léčebně-ozdravných pobytů mohou zúčastnit děti, které jsou pojištěny u Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a jsou chronicky nemocné onemocněními, která odpovídají stanoveným zdravotním indikacím, a neléčí se nebo neléčily pro některou z kontraindikací pobytu. Veškeré kontraindikace jsou uveřejněny na webu www.vzp.cz

 

3. Život 90: LORMAN Jan

Zlepšení dostupnosti nutriční péče pro seniory s proleženinami a poruchami hojení ran

Příloha 1

P. Honěk:

VZP, stejně jako ostatní pojišťovny, hradí léčiva a potraviny v souladu s podmínkami, které určuje SÚKL. S požadavkem na zvýšení dostupnosti nutriční péče je proto nutné obrátit se na tuto instituci.

 

VZP disponuje analýzou nákladů na potraviny určené převážně dospělým pacientům jako částečná nebo úplná náhrady kuchyňské stravy  způsobená rozličnými primárními onemocněními. Dle těchto údajů za poslední 4 roky náklady VZP poměrně značně rostou: meziroční nárůst se pohybuje mezi 20-30%, což extrémně převyšuje nárůst v jiných oblastech zdravotní péče. Pokud má Život 90 k dispozici jiné analýzy nákladovosti, prosíme o jejich zaslání.

 

Z pohledu požadavku rozšíření okruhu lékařů, kteří mohou tyto potraviny předepisovat, byl učiněn vstřícný krok a v procesu správního řízení bylo povoleno i limitované předepisování této výživy onkologem. Nadále je však nezbytné, aby nutriční riziko u konkrétních pacientů posoudil lékař s příslušnou specializací resp. erudicí.

 

4. Koalice pro zdraví: PETRENKO Jana

Problematika účtování plateb za výkony a materiál, který si pacient hradí sám, ovšem lékaři to samé účtují ještě pojišťovně. Konkrétně se jedná zejména o:

a) sádru

b) oční čočky

c) očkování

Přednesen návrh na zorganizování semináře v Poslanecké sněmovna Parlamentu ČR ke zvýšení osvěty pacientů. Seminář by proběhl v březnu roku 2015 za podpory VZP.


 

P. Honěk:

VZP souhlasí s nutností zvyšování osvěty pacientů. O případné podpoře semináře a jejím rozsahu, proběhnou s paní Petrenko další jednání.

 

5. Nejsi na to sama: BARTOŠOVÁ Veronika

Problematika léčebného přípravku Kadcyla

P. Honěk:

Ve věci LP Kadcyla bylo dne 29. 1. 2015 ze strany SÚKL vydáno rozhodnutí. Držitel se vzdal 30. 1. 2015 práva na odvolání. Pokud tak učiní také všichni účastníci SŘ, tedy VZP i Svaz pojišťoven, do 15. 2. 2015, bude Kadcyla do úhrad zařazena od 1. 3. 2015. VZP se svého práva na odvolání ve stanoveném termínu vzdá.

 

6. ILCO: ŘEDINOVÁ Marie

a) Koncem roku jsme se dozvěděla, že urostomici nemají nárok na 30 sáčků denních a 10 nočních, ale že se sáčky sčítají.

Příloha 2

P. Honěk:

Položky sběrných urinálních sáčků a urostomických sáčků se nesčítají. Sběrné urinální sáčky lze předepsat v maximálním množství 10 kusů/1 měsíc do celkové ceny max. 500 Kč/10 kusů (žádný z kategorie těchto sáčků není pro pacienta s doplatkem). Dále mají urostomici v případě použití 1dílného systému nárok na 30 ks sáčků měsíčně, v případě použití 2dílného systému na 30 kusů sáčků a 15 kusů podložek měsíčně.

 

b) K dotazu z minulé rady  posílám upřesnění - stomici žádají 2 stomické - kýlní pásy za rok nikoliv jeden za půl roku.

Příloha 2

P. Honěk:

Požadavek byl vznesen pacientské radě v říjnu 2014. Jak vyplývá ze zápisu 2/2014 VZP se k požadavku vyjádřila souhlasně: „…VZP je ochotna provést změnu v číselníku na předepsání 2 kýlních pásů bezprostředně po sobě v rámci jednoho roku…“. Stejně jako na předchozím jednání však VZP nadále upozorňuje, že tělesné proporce stomika po operaci se mohou výrazně měnit v čase (hmotnostní nárůst může být významný).  V případě, že budou stomikovi předepsány oba pásy, na které má ze zákona nárok, zároveň a dojde k hmotnostnímu výkyvu při kterém pás nebude dostatečně funkční, nelze po dobu dalších 12 měsíců od vydání pásů předepsat další poukaz na tuto pomůcku. V případě, že zástupce pacientů bude trvat na tomto požadavku, mohou být příslušné úpravy v Úhradovém katalogu VZP – ZP provedeny s platností od 1. 4. 2015.

 

M. Ředinová:

Stomici trvají na požadavku předepsání dvou kýlních pásů kdykoli za rok, nikoli jednoho kýlního pásu jednou za půl roku.

 

c) Stomické systémy pro dětské pacienty – zrušení kusového limitu

Příloha 3

P. Honěk:

VZP požadavek na zavedení bezlimitního předepisování stomických pomůcek a příslušenství pro děti nemůže podpořit. Jak kusový, tak finanční limit je řešen příslušnou legislativou, v jejímž rozporu nemůže VZP postupovat.  Příslušné řádky zákona č. 48/1997 Sb., přílohy č. 3, oddílu C jsou v sortimentu stomických pomůcek určeny pro všechny stomiky, a to bez rozdílu věku. V návrhu zástupců stomických pacientů je předkládáno, že děti mohou trpět další přidruženou diagnózou, kvůli které je nutno použití většího množství pomůcek.  Přidružená onemocnění (psychiatrické, neurologické apod.) se však  týkají i jiných pacientů než dětí a nelze tedy jednu část pacientů preferovat před jinou skupinou.

 

7. EpiStop: ZÁRUBOVÁ Jana, zastoupena paní PETRENKO

Žádost o změnu úhrady retardovaného karbamazepinu pro léčbu lidí s epilepsií.

Příloha 4

P. Honěk:

V posledním řízení (revizi úhrady) byl za základ pro stanovení úhrady SÚKLem vybrán retardovaný karbamazepin NEUROTOP RETARD (držitel rozhodnutí o registraci je rakouská firma G.L. Pharma GmbH, v ČR zastoupena G. L. Pharma Czechia s.r.o.). Je tedy zřejmé, že porovnávání výhodnosti a klinického přínosu retardovaného oproti neretardovanému karbamazepinu nebude v řízeních relevantní a VZP tedy pro schválení tohoto léku dle §16 zákona 48/1997Sb. nebude nadále k této skutečnosti přihlížet a v případě naplnění §16 bude i retardovanou formu léku schvalovat.

Přidat komentář


Zvýrazněné položky jsou povinné.

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011