Úvodní stránka » O nás » Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010

 

Naše organizace:

____________________________________________________________________________

 

Koalice pro zdraví, o.p.s. je nezisková, nestátní organizace, která funguje na principu asociace pacientských organizací, kde representujeme jejich zájmy při jednání s Ministerstvem zdravotnictví a ostatními složkami sektoru zdravotní péče. Našim cílem je poskytovat optimální podmínky pro konstruktivní dialog a hledání nápadů na zlepšení pozice pacientů v Českém zdravotnictví. Jednou z našich hlavních činností je pomáhat pacientským organizacím tak, aby se staly respektovanými partnery všech složek systému zdravotní péče.

 

 Členové představenstva:

 Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, M.D. Předseda představenstva

MUDr. Jiří Schlanger člen představenstva

Mgr. Jan Lorman člen představenstva

 

 Kancelář:

 Jana M. Petrenko výkonná ředitelka

 

Pracovníci organizace:

Eva Lulová

Marcela Kosová

Lucie Čeledová

 

Datum založení:

23.6.2006

 

Adresa: 5.května 65, 140 21 Praha 4

Telefon: 00420 261 174 079

Fax: 00420 261 174 079

Email: info@koaliceprozdravi.cz


IČ: 27161986

Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 191580676/0300

IBAN: CZ56 0300 0000 0001 9158 0676

BIC: CEKOCZPP

 

 

Rok 2010:

____________________________________________________________________________

 

 

Koalice pro zdraví zahájila 6. rok své existence nejenom na svém vybudovaném dobrém jménu, ale i na stabilním a seriózním přístupu k pacientským problémům. Od našeho založení jsme usilovali o uznání důležitosti činnosti pacientských organizací a jejich místě v Českém zdravotnictví. V letech kdy ještě byla kategorizační komise, povedlo se nám zajistit přístup zástupců pacientských organizací na její jednání, kde mohli také zasahovat a vyslovovat své názory při schvalování nových léků. Změnami kompetencí a převodem schvalování úhrad na SÚKL bohužel taky skončila spolupráce pacientských organizací, na tomto důležitém aspektu lékové politiky.

Naše dobré vztahy, s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, vedly k rozšíření spolupráce mezi odbornými společnostmi a pacientskými organizacemi. Odborné společnosti dnes už chápou, že pacientská organizace v neformálních diskusích a setkáních je pro ně nejlepším zdrojem informací. Obě strany z takovýchto setkání mohou jenom těžit.

Rok 2010 se ale lišil od minulých tím, že jsme konečně vyřešili problémy které měly své kořeny ještě při zakládání Koalice. Díky personálním změnám jsme udělali i změny, které jsme velice dlouho potřebovali, jako např. nový web funkční databáze a zefektivnění organizace práce.

 

Koalice pro zdraví  vždy podporuje dobré nápady vedoucí ke konkrétním krokům na zkvalitnění služeb a kvality péče. Zúčastňujeme se i politických dialogů, bez ohledu na to, která politická strana je vede. Od začátku jsme iniciovali proces na zlepšení dialogu mezi zdravotníky a pacienty. Účelem je zefektivnění vztahů mezi poskytovateli péče a veřejností, s cílem dosáhnout koncepce “individualizované péče pro pacienta” . Podporujeme dobré myšlenky a poskytujeme neutrální prostor pro dialog různých zájmových skupin.

 

Koalice pro zdraví  začala od ledna 2008 také representovat jednotlivé pacienty (a jejich rodiny), kteří se na nás obraceli s problémy plynoucími z nových metodických pokynů MZ ČR týkajících se regulačních poplatků a nedostatečnou péči. Většinou jsme uspěli při řešení stížností pacientů na neoprávněné vybírání poplatků, nebo na nedostatečnou péči. V této činnosti i nadále pokračujeme.

 

 Koalice pro zdraví byla v r. 2010 členem:

 • Pacientské rady ministra zdravotnictví

 • Etické komise Ministerstva zdravotnictví

 • Pracovní skupiny:
  - 2. pracovní skupina na výkony a kódy;

  -
  na prevenci a léčbu obezity a diabetu;
  - na transplantaci orgánů;
  - pro vzácná onemocnění;
  - pro bezpečnost pacientů.

 

Koalice pro zdraví  zastupovala zájmy pacientů a spolupracovala s:

 • V poradním sboru Evropského centra pro nakažlivá onemocnění ECDC sídlící ve
  Stockholmu;

 • V zdravotním poradním sboru (HAB) v Londýně;

 • S Národním referenčním centrem (NRC);

 • Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SUKL).

 

 Rok 2010 byl rokem volebním, a všichni jsme čekali na výsledky jarních a podzimních komunálních voleb. Do té doby, dokud nebylo známo zastoupení politických stran a jejich záměrů ohledně dalšího směřování zdravotnictví, nemělo smysl pokračovat v pravidelných měsíčních setkáních „Otevřené dveře“. Nicméně potřebné informace jsme zasílali spolupracujícím organizacím e-mailem.

 

Aktivní účast jako organizátoři nebo přednášející na konferencích a panelech:

 

 • 12. ledna 2010:  v Parlamentě v Bruselu uspořádal Health Consumer Powerhouse
  diskusi o právu pacientů na informace. Z nových členských států EU byla pozvána Koalice pro zdraví do diskusního panelu;

 • 19. dubna 2010: konference na téma Spokojenost pacientů se konala z iniciativy Koalice k Evropskému dni pacientů;

 • 24.června 2010: 5. Health Reform Summit - Koalice vyjednala podporu na účast pacientských organizací na této akci;

 • 26. – 28. dubna 2010: Globální fórum o inkontinenci - Koalice zastupovala české pacienty v panelu na globálním fóru o inkontinenci . S podporou firmy SCA jsme vydali, v České republice, publikaci o inkontinenci;

 • 6. května 2010: předvolební debata zástupců politických stran o zdravotnictví, byla pořádaná Koalicí, v centru amerického konzulátu a byla moderována Lenkou Petrášovou a Janou Petrenko;

 • 21. května 2010: kongres WHO (Světová zdravotnická organizace) se konal na Slovensku ve Smolenicích. Koalice byla pozvána a aktivně se zúčastnila panelové diskuse o pacientských organizacích a jejich přínosu pro zdravotnictví;

 • 30. června 2010: Otevřené dveře v Koalici se konaly se zástupci Ministerstva zdravotnictví, kteří vysvětlili dotační programy MZ ČR;

 • 11. října 2010: Fórum 2000 - Koalice byla pozvaná do panelové diskuse o přínosu pacientských organizací v solidárním systému zdravotní péče;

 • 29. listopadu 2010: mezinárodní konference Epposi se konala v Praze - Koalice se zúčastnila v  panelové diskusi o přínosu spolupráce pacientských organizací a odborných společností;

 • 18.listopadu 2010: Sociální a ekonomické aspekty moderní léčby" organizovanou Koalicí, která se konala v Senátu ČR;

 • 6.prosince 2010: „Děti s duševním hendikepem v školském, sociálním a právním systému ČR“ , uspořádaná Koalicí a odbornou společností Pedopsychiatrie v Parlamentu ČR;

 • 16.prosince 2010: „Co rok dal co přinese příští“ byla již tradiční každoroční konference pořádaná Koalicí;

 

 

Na podzim 2010 se majetek Koalice pro zdraví stal předmětem vandalského útoku. Vedení ostrahy Kongresového centra i Policie ČR se shodly na tom, že iniciátorem útoku nebyl náhodný neznámý pachatel, protože osoba která to spáchala, musela přesně znát způsob jakým se dostat ve večerních hodinách, z veřejné části Kongresového centra, do střežené části kanceláří, bez toho, aby byla zastavena ostrahou. Navíc materiální škody byly kalkulované tak, aby jejich vyšetřování policie ČR nepovažovala za prioritu. Následkem incidentů se ale zpřísnila ostraha Kongresového centra.

 

III. Finance 2010

 

Koalice pro zdraví si i nadále vydělávala organizováním odborných seminářů a konferencí. Dva příspěvky sponzorských darů byly na operační náklady kanceláře, na jaře roku 2010. Hrozil nám v letním údobí nedostatek financí na provoz kanceláře, vzhledem k výplatě zákonného odstupného a přechodnému nezájmu o konference a semináře v předvolebním období. Úspory vzniklé personálními změnami nám ale později umožnily financovat vytvoření nové webové stránky v češtině, přípravu jejich  anglické verze (www.coalitionforhealth.eu) a efektivní reorganizaci práce v kanceláři. .

 

Počáteční zůstatek k 1.1.2010 586.073,09 Kč

 

Příjmy:

Dary v r. 2010 GlasxonSmithKline, s.r.o a Ipsen Pharma, os. 125.000,00 Kč

 

Výdělečná činnost celkem včetně DPH 732.203,64 Kč

 

Celkem příjmy 857.203,64 Kč

 

 

Výdaje:

Vyplacené odstupné podle zákoníku práce 175.000,00 Kč

 

Daň z příjmu 55.800,00 Kč

 

Provozní náklady na kancelář 434.967,00 Kč

 

Náklady na honoráře za externí spolupráci 141.500,00 Kč

 

Ostatní režie 89.642,80 Kč

 

Celkem výdaje v r. 2010 896.909,80 Kč

 

Převod finančních prostředků do r. 2011 546.366,93 Kč

 

 

   

 

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011