Úvodní stránka » Pacientská rada VZP » Zápis pacientské rady VZP 17.12.2018

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PACIENTSKÉ RADY VZP

3/2018, dne 17. 12. 2018

 

 

Přítomni:

Za VZP: Ing. Šmehlík David MHA, MUDr. Švejdová Romana, Ing. Přikrylová Zuzana, PharmDr. Pfafová Hana Ph.D., Alena Janečková, Ing.Štěrba Jiří

Za Koalici pro zdraví: Jana Petrenko

Hosté: dle jednotlivých bodů programu  

 

1) Zdeněk Majzlík, KOPAC

Požadujeme zdostupnění léčebného konopí těm pacientům, kteří od svých odborných lékařů dostanou speciální recept na výdej léčebného konopí v lékárně. Je naprosto nenormální, aby tzv. revizní lékař, který toho kterého pacienta nikdy neléčil a nikdy ani neviděl, rozhodoval o tom, jestli odborní lékaři, kteří tohoto pacienta léčí a nejlépe znají jeho zdravotní stav, a také to, čím jej léčit možné je a čím nikoliv, toto rozhodnutí odborných lékařů směl negovat. V případě pacientky, trpící těžkou formou roztroušené sklerózy, zamítavé stanovisko vydala lékařka s odborností zubař.

Dále chci tímto případem argumentovat i proto, že přestože pacientka má od dvou odborných lékařek ve své lékařské zprávě zapsáno, že léčebné konopí je v současné době je jediným lékem, který jí proti bolestem, křečím a úporným zácpám pomáhá, VZP jí ho proplácet odmítá.

Dále chci argumentovat tím, že přestože VZP spor u Správního soudu prohrála, a soudem jí byla nařízena nová jednání, toto ona ignorovala a po určité zaslala jen mírně upravené dřívější zamítavé stanovisko.

Pokud je mi známo, tak z některých průzkumů vyplývá, že v současné době by se léčení pomocí léčebného konopí týkalo stovek, maximálně pak jednotek tisíc pacientů. Ve sdělovacích prostředcích se objevovalo číslo 1800. Jeho správnost nejsem schopen posoudit.

Dále chci prezentovat dvě možná řešení současného stavu výdeje léčebného konopí, a to ze zahraničních zkušeností.  

 1. Šmehlík: Schvalování léčebného konopí tzv. na §16 není možné, nejsou splněny jeho podmínky a VZP nemůže jednat protizákonně. Vedle toho revizní lékař pojišťovny není schopen dokázat medicínskou účinnost léčebného konopí. V tuto chvíli je však v řešení novela zákona 48/1997 Sb., kdy by za spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví a SÚKLem, mohlo dojít k úpravě patřičných ustanovení tak, aby mohla být léčba léčebným konopím dostupnější.  
 1. Švejdová: Není pravdou, že jsou podobné případy posuzovány samotným revizním lékařem, jedná se o komisiální posuzování. K uvedenému konkrétnímu případu máme i vyjádření OS neurologické společnosti, kdy bylo pojištěnce doporučena konkrétní léčba, o kterou doposud nebylo zažádáno.  
 1. Petrenko: Doporučuji obrátit se na pracovní skupinu Ministerstva zdravotnictví, v tuto chvíli mohou připomínky k novele zákona 48/1997 Sb. Podávat i pacientské organizace. 

 

2) Ing. Romana Skála-Rosenbaum, Parkinson-Help z.s.

Návrh na zavedení Benefitů – hrazené pomůcky na sebeobslužnost, jemnou motoriku pro pojištěnce např. VZP

Podmínky nárokování:

 1. Členem Klubu pevného zdraví (v případě VZP, u jiných pojišťoven se to musí domyslet, či možná by stačilo být jen pojištěncem) a nemá nedoplatky na pojištění

a současně

 1. Je držitelem průkazu ZTP anebo ZTP/P nebo pobírá invalidní důchod III. stupně (povinnost dokladovat pojišťovně)

Pak má pojištěnec nárok na nákup pomůcek na sebeobsluhu a/nebo na jemnou motoriku, v celkové hodnotě 5000 Kč jedenkrát za 5 let. Ve své podstatě by se jednalo o „kredit“ v hodnotě 5000 Kč, jenž by si mohl pojištěnec, za splnění výše uvedených podmínek čerpat.

Čerpání:

-         Pomůcky si každý kupuje dle individuální potřeby od dodavatele/distributora, jenž je autorizován k této činnosti

-         Jednotlivé nákupy se v období 5 let sčítají, pojištěnec má právo vědět, kolik má zůstatkový kredit

-         Kredit se do 5 let musí vyčerpat, nebo po pěti letech zaniká, nedá se převádět do nového pětiletého období

-         Každý nákup pomůcek dokládá do měsíce po nákupu pojišťovně účtenkou / fakturou, která mu je proplacena na jeho bankovní účet do dvou měsíců.

-         V případě, že v období pěti let přesáhne celkovou sumu 5000 Kč, je povinen se doplatit rozdíl, teda pojišťovna mu proplatí jen „zbytkovou“ částku do celkového kreditu 5000 Kč

-         Pětileté období začíná běžet s prvním nákupem pomůcek

-         Kredit je určen pouze na pomůcky, které nejsou propláceny ať už jako zdravotnický prostředek či jako kompenzační pomůcka ze státního rozpočtu  

Jako důležité je opatření pro prevenci pádu, kdy má každý pojištěnec, dle kritérií výše, jednorázový nárok na obdržení poukazu na dvě madla dle vlastního výběru u smluvního dodavatele pojišťovny. Výši tohoto finančního příspěvku určuje pojišťovna.

U ostatních pomůcek a předmětů si pojištěnec určuje prodávajícího sám, a pojišťovna neřeší cenu, neboť jde o systém kreditu, tedy každý je hospodářem svého účtu na pomůcky.

Pro klienty může být vydána malá kartička s informacemi o realizovaných nákupech / či na jejich osobním internetovém účtu se mohou informovat o zůstatku kreditu.

Pomůcky, které ba mohly být propláceny:

-         Psací pomůcky: ergonomická pera, tužky, nástavce, držáky

-         Pomůcky na usnadnění ovládaní klávesnice a myši na počítač

-         Příbory: ergonomické, s nástavci, s upínáním

-         Talíře a hrníčky: uzpůsobené pro nemocné, existují i dle diagnóz

-         Pomůcky na přípravu jídel a pití: otvíráky, prkýnka, držáky

-         Pomůcky na přemístění jídel

-         Hygienické pomůcky: elektrické kartáčky, el. holení, hřebeny s držáky, kartáčky s přísavkou, houby na držáku, sedátka k umyvadlu

-         Předměty na oblékání: podáváky, gumové tkaničky, obouvák ponožek

-         Předměty ochrany: pláštěnky a rukavice pro vozíčkáře, hroty na hole a boty  

 1. Šmehlík: To co je, nebo není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění, definuje zákon 48/1997 Sb. Je otázkou, zda podobné pomůcky nespadají spíše do sociální oblasti. VZP tedy podnikne tyto kroky:
 • předloží podnět k jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí
 • projedná jednotlivé pomůcky a možnost jejich zařazení do číselníku VZP
 • jako člen pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví podá D. Šmehlík podnět k jednání o zařazení těchto pomůcek do úhrad.
 • proběhne jednání s Úsekem služeb klientům VZP o možnosti zařazení těchto pomůcek do benefitních programů VZP

O výsledcích jednání bude D. Šmehlík informovat na dalším jednání Pacientské rady.   

 1. Švejdová: Rukavice ro vozíčkáře jsou z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazeny: Zákon 48/1997 Sb., příloha č. 3, oddíl C Seznam zdravotnických prostředků hrazených z veřejného zdravotního pojištění při poskytování ambulantních služeb

 

82

7

rukavice kožené pro vozíčkáře (k mechanickému vozíku)

max. 2 páry za rok

100 %; max. 300 Kč za 2 páry; A

3) MUDr. Stanislav Kos, CSc., FCCP, ČOPN

Po projednání ve výboru ČOPN bychom chtěli požádat o projednání problematiky tzv. paragrafu 16 v pneumologii, tedy přístupu pacientů k lékům, které jsou často již registrovány v EU, ale vleče se jejich stanovení ceny a úhrady na SÚKL. Jde přitom o léky, které by pacienti se závažnými diagnózami měli dostat, neboť je to léčba jediná a podle posledních poznatů vědy. Jedná se v pneumologii hlavně o léky pro biologickou léčbu a imunoterapii rakoviny plic. V případě plicní fibrózy je trvajícím problémem existence tzv. stopping rules, kdy je pacientovi s rychlejší progresí choroby ukončena úhrada léčby a tím dojde k daleko prudšímu zhoršení často s následkem předčasné smrti. Tato stopping rules nemají žádná odborná opodstatnění. Podrobnosti a argumentace k těmto jednotlivým bodům jsou uvedeny v přiložené prezentaci předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP prof.MUDr. Martiny Vašákové, PhD. Urychlené a příznivé projednání uvedené problematiky je v životním zájmu pacientů s výše uvedenými diagnózami. 

 1. Šmehlík:

- k §16 - VZP schvaluje žádosti o tzv. §16 z 90%.Ttrend je bohužel stále rostoucí a léčba provedená na základě schválených žádostí překročila 1,2 miliardy korun ročně. Tím začíná být popírána výjimečnost takto schválené léčby. VZP se rozhodla proces rozhodování zlepšit a zvýšit tak jistotu všech účastníků řízení o schválení léčby na tzv. §16. Spolu s Odbornými společnostmi bude vydefinováno společné stanovisko na léčbu konkrétního onemocnění, spolu s kritérii pro případné schválení léčby tohoto onemocnění na tzv. §16. V tuto chvíli jsou již nastavena kritéria pro léčbu rakoviny prsu a roztroušené sklerózy, další jednání o dalších onemocněních budou navazovat.  

- k problematice biologické léčby a imunoterapie karcinomu plic – v případě pembrolizumabu došlo ke shodě a je zpřístupněna léčba na úrovni 1. linie. Další látky pro 2. linii jsou konzultovány s Českou onkologickou společností a probíhá další řízení na SÚKL. Ten by měl vydat vyjádření po novém roce.  

- k problematice stopping rules - Tato pravidla jsou nastavována s ohledem na nákladovou efektivitu a o jejich zrušení může požádat pouze farmaceutická společnost, která musí prokazovat i nákladovou efektivitu. U jednoho z předmětných léčivých přípravků byla tato žádost podána v tuto chvíli však není vydána hodnotící zpráva a více informací nemá VZP k dispozici.

 

4) Jana Pelouchová, Diagnóza leukemie

1/ otázku systémovou, týkající se nové metodiky VZP k §16.

- zda podnět pro jednání bude podávat pouze odborná společnost či též cestou pacientské organizace?

- bude se to týkat i přípravků, kde již existuje dohoda s odbornou společností a risk-sharingová smlouva s výrobcem, či zda se jedná o nově registrované léky?

- zda budou stanoveny lhůty, do kdy od přijetí podnětu skupina rozhodne? Nemoc u hemato-onkologických pacientů progreduje a jejich výchozí situace se rapidně mění…

- jak bude VZP postupovat v případě, že se pojišťovna nedohodne s výrobcem na ceně/risk sharingu?

 

 1. Šmehlík:

1) Podněty k jednání o §16 budou vzcházet buď od Odborných společností, nebo z VZP (například i na základě jednání Pacientské rady). Jednat se bude o přípravcích, u kterých chybí rozhodnutí SÚKL o stanovení úhrady nebo v případech, které jsou nad rámec podmínek úhrady stanovené SÚKLem. Ke každému podnětu se sejde poradní orgán v odpovídajícím složení a operativa projednávání bude co možná nejrychlejší (s předpokladem 1-3 měsíce). Lhůty pro rozhodování revizních lékařů zůstávají nezměněny – tedy bez zbytečných odkladů standardně dle správního řádu. Pokud nedojde ke shodě o risksharingu, bude přistoupeno ke standardnímu postupu, tak jak jej znám dnes.

 

 1. Švejdová:

2) V tuto chvíli probíhá na SÚKLu správní řízení o zařazení LP Zytiga do úhrad. Nejedná se však o jedinou možnost léčby, §16 tedy nelze aplikovat. Alternativou je totiž androgen deprivační léčba, kterou, již sám pacient podle svých slov užívá.

 

 1. Blanka Rubínová, Sdružení celiaků ČR , z.s.   
 1. Bude i v roce 2019 pokračovat výplata Příspěvku na bezlepkovou dietu pro děti a studenty do 26 let? 
 1. Bude i v příštím roce umožněno zúčastnit se pobytu Mořský koník také dětem s celiakií? Kolik těchto dětí se ho zúčastnilo v letošním roce a bylo to bez problémů? 
 1. Návrh - bylo by možné rozšířit výplatu Příspěvku na bezlepkovou dietu za obdobných podmínek i pro invalidní důchodce a seniory, kteří jsou další potřebnou skupinou?  
 1. Janečková: Ano, i v roce 2019 bude poskytován příspěvek na bezlepkovou dietu pro děti a studenty do 26 let (nezaopatřené děti), a to za stejných podmínek, jako v roce 2018. Příspěvek pro seniory je zvažován, probíhá vyhodnocování účelnosti a efektivity. Návrh bude muset projít schválením Správní radou a nejbližší termín pro jeho zařazení (pokud bude schválen) je rok 2020.

Mořského koníka se v roce 2018 účastnila ¼ dětí s dietním omezením, na místě byla dietní sestra, která dohlížela na výdej jídla. Drobné nedostatky ohlášené ze strany rodičů byly okamžitě na místě řešeny.

 

7)  Svaz diabetiků

V souvislosti s úpravou zákona 48/1997Sb. došlo ke snížení ceny za lancety z 300,- na 260,-. Zejména děti tak nemají dostatečný počet lancet. 

 1. Přikrylová: Novela zákona nově pracuje s cenami bez DPH, cena by tam měla být stále stejná. V tuto chvíli doporučujeme obrátit se na pracovní skupinu pro kategorizaci zdravotnických prostředků a řešit požadavek na navýšení počtu hrazených lancet. Bude však potřeba doložit případové studie a odůvodnění.  
 1. Janečková: Pro rok 2019 byla navýšena částka pro čerpání příspěvků z Fondu prevence pro diabetiky, vše bude od ledna k dispozici na webových stránkách www.vzp.cz.

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011