Úvodní stránka » Pacientská rada VZP » Zápis z jednání pacientské rady VZP 2.7.2018

Přítomni:

Za VZP P. Honěk

Za Koalici pro zdraví J. Petrenko

Hosté: dle jednotlivých bodů programu

1) Blanka Rubínová, Sdružení celiaků ČR, z. s.

Ve chvíli, kdy je diagnostikována celiakie v rodině, měl by být proveden screening příbuzných 1. stupně. S tímto dospělí příbuzní celiaků velmi naráží. Screening (odběr krve na stanovení sérologických znaků celiakie) by měl provádět praktický lékař. Ten ale často nezná, jaké odběry by měl provést nebo v jaké laboratoři by je měl nechat zpracovat. Někteří praktici se vymlouvají na to, že je to vyšetření drahé a pojišťovna jim je neproplácí. Někteří (příbuzní celiaků) to řeší tak, že si domluví odběry jako samoplátci, příp. přemluví dětského gastroenterologa, jestli by je nemohl výjimečně také odebrat - to je možné ale jen výjimečně. Je možné - např. edukací praktických lékařů - zjednat nápravu? 

PH: Pravidla pro cílený screening byla doporučena MZ ČR prostřednictvím Věstníku č. 3 (2011) ze dne 28. února 2011. Z toho je zřejmé, že vyšetření v laboratoři v souvislosti s cíleným screeningem může indikovat široké spektrum odborností, které je převzaly do svých doporučených postupů (např. i PLDD). Zdravotní pojišťovna řádně indikovaná vyšetření neomezuje a hradí je v celém rozsahu. Zdravotní pojišťovna lékaře informuje zpravidla prostřednictvím zástupců příslušného odborného sdružení. I případná edukace v souvislosti se screeningem by primárně měla vycházet od odborné společnosti, nicméně VZP může sama upozornit předsedy sdružení praktických lékařů a gastroenterologické společnosti na zjištění nedostatku ve věci indikace tohoto screeningu.

 

2) Ing. Věra Hrušková, Liga proti osteoporóze

VZP je jedinou pojišťovnou, která neumožňuje léčit osteoporózu u pacientů, kteří mají zlomeniny obratlů bederní páteře, čímž nesplňují kriteria úhrady léčby podle úhradové vyhlášky. Velmi bychom apelovali na změnu tohoto postoje, zejména ve vztahu k léku Forsteo (doplněno při jednání).

PH: Úhradová vyhláška žádné kritéria úhrady nedefinuje. VZP postupuje individuálně a jsou i pacienti s frakturami, kterým léčbu osteoporózy hradí v souladu s §16 ZVZP. Musí se ale jednat o výjimečnou situaci, jedinou možnost léčby a současně o postup, který je podpořen daty o klinické účinnosti. Jakým způsobem je přistupováno k žádostem o proplacení léku Forsteo bude prověřeno a sděleno prostřednictvím Koalice pro zdraví.

 3) Jana Petrenko, Koalice pro zdraví

Jedná se nám o rozdíly v cenách úkonů hrazených pacientem mezi jednotlivými praktickými lékaři (vizte ceníky výkonů na webech praktiků, např. u vyšetření k řidičáku - rozdíl několik set Kč). Dále i odlišnosti v druzích a počtu placených úkonů. Regulují toto nějak zdravotní pojišťovny nebo je na každém lékaři, jak si ceny a placené úkony nastaví?

PH: Zdravotní pojišťovny nejsou subjekty, které by měly regulovat cenu služeb, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Ceny některých úkonů však upravuje Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví, aktuální verze 1/2018/DZP ze dne 5. prosince 2017. Pokud ten není dodržen, doporučujeme podání stížnosti na Krajský úřad podle místní působnosti jakožto správní orgán v této věci. 

4) Jitka Styblíková, Vida

Prý po novu má klient, i když to má napsané od lékaře specialisty, právo jen na 5 úkonů jednoho druhu v jednom zařízení za jeden rok, další se jim neproplácí. Zajímal by mě důvod, proč je to tak nastaveno. Proč není např. jiný přístup v případě akutních věcí aby např. ta hranice byla vyšší.

Příklad: složitá vklíněná zlomenina pažní kosti - bez operace, léčba konzervativní cestou, v tomto případě jsou nutné 2-3 kůry - první, která se sestávala z 10 magnetů, 6 laserů a 10 rehabilitací-cvičení 0,5 hodiny.

Po novu, je možno v jednom zařízení absolvovat jen 5 magnetů a 5 cvičení a na další se musí do jiného zařízení.

Pak kontrola u lékaře - traumatolog - který s největší pravděpodobností vystaví další žádanku, a pacient musí hledat jiná zařízení a čekat dlouhé čekací lhůty a tím se rehabilitace komplikuje. V Praze je zařízení víc, ale co má dělat člověk, který má v místě bydliště jen jedno zařízení? To má jezdit po celé republice, kde ho vezmou?

Otázka: Co vede VZP k tomuto nastavení? Je možné nastavit limity jinak pro akutní případy? Pokud ne, tak proč?

PH: Žádná omezení péče na počet provedených úkonů na jednoho poskytovatele v odbornosti 902 fyzioterapie neexistuje. Péče v odbornosti 902 je hrazena z veřejného zdravotního pojištění dle Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále jen SZV), kde jsou uvedena i určitá omezení, která se však týkají POUZE počtu provedených výkonů na jednoho pojištěnce. Např. magnetoterapie = výkon 21113: Fyzikální terapie II má pouze omezení 2/1 den a v kombinaci s jinými výkony fyzikální terapie potom maximálně 4 x za 1 den; laserová terapie není v SZV uvedena a není tedy ze všeobecného zdravotního pojištění hrazena.

Poskytovatelé, kteří mají s VZP uzavřenu Smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb v odb. 902 nemají možnost odmítnout pojištěnce s výjimkou důvodů uvedených v § 48 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Tyto důvody jsou:

  1. a) by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení; překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým,
  2. b) pacient není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění; toto právo se nevztahuje na pojištěnce z jiných států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarské konfederace, či ze států, se kterými má Česká republika uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečení, zahrnující ve věcném rozsahu nároky na zdravotní péči.

Tento podnět z pacientské= rady je brán jako podnět pro revizi, prosíme tedy i o detalní informace.

5) Jana Zárubová, EPISTOP (zastoupena Janou Petrenko)

Pacienti s kombinovaným postižením (mentální retardace + epilepsie + pohybové postižení), u kterých byl obrovský problém dosáhnout stomatologického ošetření a lázeňské léčby, resp. se to zatím nepodařilo. Myslím, že by ZP měly vyhradit pro tyto klienty vyšší částky úhrady, jednak je jejich ošetření komplikované, vyžaduje doprovod, asistenci + mezioborovou spolupráci, druhak už tak ubití pečovatelé jsou vystavováni stressu a pocitu, že jejich blízké nikdo nechce. Nyní bývají ošetřeni jen díky empatii a entuziazmu některých lékařů a zdravotnických zařízení. Mohu i požádat rodiče, aby popsali, jakou zkušenost zatím se systémem udělali.  

Časově a logisticky náročně předoperační vyšetření pacientů s refrakterní epilepsií před případným resekčním epileptochirurgickým výkonem není v platbě od pojišťoven centrům vysoce specializované péče nijak zohledněno.

Ošetření handicapovaného pacienta je pro lékaře všech odborností finančně zvýhodněno možností vykázání kódu výkonu č. 09509 – ošetření handicapovaného pacienta, respektive ve stomatologii výkonem č. 00906 – stomatologické ošetření pojištěnce do 6 let nebo hendikepovaného pojištěnce, které lze vykázat v rámci klinického vyšetření pacienta, respektive v souvislosti se stomatologickými výkony. Výkon zohledňuje zvýšenou náročnost ošetření osob považovaných podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, za osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby.

Konkrétně co se týká stomatologické péče, doporučujeme vždy navštívit pracoviště typu fakultních nemocnic. Pokud by i přes to byl problém sehnat potřebného lékaře, vždy je možné obrátit se přímo na VZP, kde pomůžeme s vyhledáním odpovídajícího lékaře.

 

 

 

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011