Úvodní stránka » Pacientská rada VZP » Zapis z jednání Pacientské rady VZP 23.9.2021

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PACIENTSKÉ RADY VZP

1/2021, dne 23. 9. 2021

 

Přítomni:

Za VZP: Mgr. Jan Kust, Ing. Jiří Štěrba, PharmDr. Ivana Hassmanová Cimalová a MUDr. Jaroslav Valvoda CSC

Za Koalici pro zdraví: Jana Petrenko

Hosté: Petra Suchá, Bc. Jana Lacinová, DiS

 

1) Ing. Martin Novák, Česká unie neslyšících, z.ú.

Neustále s MZCR řešíme, proč MZCR přispívá už dlouhou dobu jen na jedno sluchadlo, a ne na dvě sluchadla. Vypadá to, že je normální, aby pojišťovny hradili asi jenom jedno sklíčko u dvouokých lidí a na druhé sklíčko si musí počkat cca 7 let.

Nemohla by VZP udělat výjimku a pomoci? Jde o to že nejvíce na to doplácejí především ti, kteří mají nejtěžší sluchové vady. Také zda by VZP mohla přispívat i na opravy sluchadel především u těch velmi těžkých vad.

 

 1. Valvoda: Zdravotnické prostředky jsou hrazeny v souladu s platnou legislativou (zákon č. 48/1997 Sb., příloha č. 3, oddíl C, tabulka č. 1). MZ ČR tedy na zdravotnické prostředky nepřispívá, ale jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou na základě výše uvedeného.

K 1. 12. 2019 došlo k zásadní změně v této oblasti. Vstoupila v platnost novela tohoto zákona. Na této novela se podílela řada odborníků, např. zástupci odborných lékařských společností, zástupci pojišťoven, MZ ČR, zástupci dodavatelů a výrobců zdravotnických prostředků a zástupci pacientských organizací.

V oblasti zdravotnických prostředků pro pacienty s poruchou sluchu došlo na návrh odborné společnosti k významným změnám zejména v navýšení úhrad z prostředků veřejného zdravotního pojištění a užitné doby prostředků. V případě nutnosti binaurální korekce u dětí do 18 let včetně jsou hrazena 2 sluchadla a zároveň došlo k navýšení úhrady. Pro dospělé hluchoslepé klienty jsou taktéž hrazena 2 sluchadla. Nejtěžší vada u dospělých je tedy pro tento účel kompenzována.   

Pro úplnost uvádíme, že užitná doba sluchadel není v dotazu uváděných 7 let, ale 5 let.

Mimo oblast konvenčních sluchadel došlo i k výraznému zkrácení užitné doby velmi finančně nákladných řečových procesorů.

Mimo výše uvedené zákonem dané limity pojišťovny hradí před uplynutím směrné doby použití sluchadlo v případě, že stávajícím sluchadlem nelze zkorigovat sluchový deficit, sluchadlo nepokryje současnou ztrátu sluchu z důvodu významného zhoršení ztráty sluchu v dB v důsledku nepředvídatelného náhlého zhoršení zdravotního stavu (např. náhlá mozková

příhoda, úraz, vedlejší účinky farmakoterapie apod.).

K otázce oprav sluchadel uvádíme, že garanční opravy zajišťuje a hradí výrobce, další opravy sluchadel hradí uživatel. Tento postup byl akceptován zástupci i odborné lékařské společnosti.

 

2) Petra Suchá, předsedkyně spolku METODĚJ z.s.

Problém gastroenterální stravy do pegu (sonda do žaludku). Na našem trhu se nabízí do pegu pouze mléčná gastroenterální strava, která je hrazená od zdravotní pojišťovny a podle naší legislativy je brána jako potravina pro zvláštní lékařské účely. Problém je, že některé děti s pegem mléčnou gastroenterální stravu netolerují a samozřejmě i dospělí s pegem mají ty samé problémy s gastroenterální stravou.

 

Jedná se o Nestle Compleat pediatric Organic Blends – CHICKEN-GARDEN BLEND nebo PLANT-BASED s obsahem 300 ml, kdy jedna kapsička stojí kolem 6,99 USD což je kolem 152,- Kč. Peptamen JUNIOR – Complete Peptide-Based Formula s obsahem 250 ml – kdy jedna láhev stojí 5,83 USD což je kolem 127,- Kč  

A náš dotaz na VZP je, co můžeme udělat pro to, aby tato strava byla poskytnuta našim lactose intolerantním pacientům.

 

 1. Štěrba: S cílem zajištění úhrady předmětným potravinám pro zvláštní lékařské účely je nezbytné podání žádosti o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady ze strany zástupce držitele rozhodnutí o registraci (farmaceutické společnosti). V případě podání žádosti je v kompetenci Státního ústavu pro kontrolu léčiv posouzení terapeutické účelnosti, a tedy i stanovení výše a podmínek úhrady.

 

 

3) Bc. Jana Lacinová, DiS, ředitelka, pracovnice podpory a poradenství Popalky

V současné době nemají popálení hrazeny žádné krémy (ať už speciální krémy na jizvy či hydratační krémy) na poúrazovou péči o zjizvené popálené plochy. Tato péče je přitom naprosto zásadní pro následnou péči a vývoj zjizvených ploch. Používání speciálních krémů vylepšuje nejen vzhled jizev, ale především jejich funkčnost. To má především u dětí vliv na jejich další vývoj a mohou zabránit rekonstrukčním operacím, ke kterým se musí následně přistoupit. U dospělých zase zabrání dalšímu výpadku ze zaměstnání a hospitalizaci. Celkový vzhled a funkce jizev má vliv na komplexní život člověka, včetně jeho psychiky.

Náklady spojené s nákupem těchto krémů se liší dle rozsahu a závažnosti popálení u jednotlivých pacientů. Průměrně je tato částka cca 2 500,- Kč/měsíc. Tyto krémy je důležité používat 2 roky od úrazu.

Popáleným by pomohl finanční příspěvek na nákup krémů ve výší 10 000,- ročně.

 

 1. Kust: Tyto léčivé přípravky nejsou zahrnuty do úhrad, pojišťovna je tedy nemůže hradit ze základního fondu. Tento podnět však předáme kompetentním osobám k vyhodnocení a případnému zařazení mezi příspěvky hrazené z fondu prevence. Závěry z vyhodnocení budou sděleny prostřednictvím paní Petrenko z Koalice pro zdraví.

 

 

4) MUDr. Stanislav Kos, CSc., FCCP, Předseda výboru ČOPN

Dovoluji si obrátit se na Vás s žádostí, se kterou se na naši pacientskou organizaci ČOPN (Český občanský spolek proti plicním nemocem) obracejí nemocní s progredujícími fibrotizujícími plicními procesy. Tato onemocnění, pokud nejsou včas a řádně léčena, vedou k rychlému zhoršování plicních funkcí, k výrazné dušnosti nemocných a následně k jejich smrti. Nyní je však v ČR nově zaregistrována indikace léčivé látky nintedanib (lék OFEV), který splňuje podmínky pro účinné použití u výše uvedených diagnóz. Případné použití nintedanibu je zatím vázáno na schválení revizním lékařem ZP (§ 16), a proto specializovaná centra v celé ČR v indikovaných případech žádají zdravotní pojišťovny o souhlas s použitím a proplácením této léčby.

 

 

Odborné zdůvodnění této léčby je obsažené ve Vám adresovaném dopisu předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti prof. MUDr. M. Vašákové, PhD.  Z 19.11.2020, jeho kopii přikládám (pozn. Uvedeno v Příloze č. 1 tohoto programu).

Podle mně dostupných informací ze specializovaných pneumologických center v ČR bylo v průběhu uplynulých 6 měsíců požádáno o souhlas s podáním a proplacením léčby nintedanibem podle § 16 u 19 pojištěnců VZP, ze kterých byla tato léčba schválena v 1 případě. U ostatních zdravotních pojišťoven bylo podáno také 19 žádostí, které byly všechny příznivě vyřízeny a léčba byla zahájena. To je také důvod, proč se na naši pacientskou organizaci obracejí pojištěnci VZP s žádostí o pomoc při projednávání souhlasu s uvedenou léčbou, protože se cítí být diskriminováni ve srovnání s pojištěnci dalších zdravotních pojišťoven.

Dovoluji si Vás proto požádat o zhodnocení této konkrétní situace a podle možností o doporučení revizním lékařům VZP, aby v indikovaných případech souhlasili s použitím a úhradou nintedanibu.

 

 1. Štěrba: V současné chvíli VZP ČR finalizuje jednání se zástupcem držitele rozhodnutí o registraci s cílem splnění podmínky stanovené legislativou tak, aby byla tato léčba standardně hrazena ze Základního fondu zdravotního pojištění.

 

 

5) Blanka Rubínová, , Sdružení celiaků ČR, z. s.

 1. Prosím o srovnání vyplacených příspěvků pro celiaky za roky 2020, 2019 a 2018 a pokud by byly známy výsledky, tak za I. pololetí 2021. A zda je možné je rozdělit podle kategorií (děti – do 19, studenti 19-26 let). Zaznamenáváme stálý přesun pojištěnců od jiných pojišťoven k VZP, tak jestli se nám naše zkušenost potvrdí.

 

 1. Zda je možné předpokládat, ž

  ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PACIENTSKÉ RADY VZP

  1/2021, dne 23. 9. 2021

   

  Přítomni:

  Za VZP: Mgr. Jan Kust, Ing. Jiří Štěrba, PharmDr. Ivana Hassmanová Cimalová a MUDr. Jaroslav Valvoda CSC

  Za Koalici pro zdraví: Jana Petrenko

  Hosté: Petra Suchá, Bc. Jana Lacinová, DiS

   

  1) Ing. Martin Novák, Česká unie neslyšících, z.ú.

  Neustále s MZCR řešíme, proč MZCR přispívá už dlouhou dobu jen na jedno sluchadlo, a ne na dvě sluchadla. Vypadá to, že je normální, aby pojišťovny hradili asi jenom jedno sklíčko u dvouokých lidí a na druhé sklíčko si musí počkat cca 7 let.

  Nemohla by VZP udělat výjimku a pomoci? Jde o to že nejvíce na to doplácejí především ti, kteří mají nejtěžší sluchové vady. Také zda by VZP mohla přispívat i na opravy sluchadel především u těch velmi těžkých vad.

   

  1. Valvoda: Zdravotnické prostředky jsou hrazeny v souladu s platnou legislativou (zákon č. 48/1997 Sb., příloha č. 3, oddíl C, tabulka č. 1). MZ ČR tedy na zdravotnické prostředky nepřispívá, ale jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou na základě výše uvedeného.

  K 1. 12. 2019 došlo k zásadní změně v této oblasti. Vstoupila v platnost novela tohoto zákona. Na této novela se podílela řada odborníků, např. zástupci odborných lékařských společností, zástupci pojišťoven, MZ ČR, zástupci dodavatelů a výrobců zdravotnických prostředků a zástupci pacientských organizací.

  V oblasti zdravotnických prostředků pro pacienty s poruchou sluchu došlo na návrh odborné společnosti k významným změnám zejména v navýšení úhrad z prostředků veřejného zdravotního pojištění a užitné doby prostředků. V případě nutnosti binaurální korekce u dětí do 18 let včetně jsou hrazena 2 sluchadla a zároveň došlo k navýšení úhrady. Pro dospělé hluchoslepé klienty jsou taktéž hrazena 2 sluchadla. Nejtěžší vada u dospělých je tedy pro tento účel kompenzována.   

  Pro úplnost uvádíme, že užitná doba sluchadel není v dotazu uváděných 7 let, ale 5 let.

  Mimo oblast konvenčních sluchadel došlo i k výraznému zkrácení užitné doby velmi finančně nákladných řečových procesorů.

  Mimo výše uvedené zákonem dané limity pojišťovny hradí před uplynutím směrné doby použití sluchadlo v případě, že stávajícím sluchadlem nelze zkorigovat sluchový deficit, sluchadlo nepokryje současnou ztrátu sluchu z důvodu významného zhoršení ztráty sluchu v dB v důsledku nepředvídatelného náhlého zhoršení zdravotního stavu (např. náhlá mozková

  příhoda, úraz, vedlejší účinky farmakoterapie apod.).

  K otázce oprav sluchadel uvádíme, že garanční opravy zajišťuje a hradí výrobce, další opravy sluchadel hradí uživatel. Tento postup byl akceptován zástupci i odborné lékařské společnosti.

   

  2) Petra Suchá, předsedkyně spolku METODĚJ z.s.

  Problém gastroenterální stravy do pegu (sonda do žaludku). Na našem trhu se nabízí do pegu pouze mléčná gastroenterální strava, která je hrazená od zdravotní pojišťovny a podle naší legislativy je brána jako potravina pro zvláštní lékařské účely. Problém je, že některé děti s pegem mléčnou gastroenterální stravu netolerují a samozřejmě i dospělí s pegem mají ty samé problémy s gastroenterální stravou.

   

  Jedná se o Nestle Compleat pediatric Organic Blends – CHICKEN-GARDEN BLEND nebo PLANT-BASED s obsahem 300 ml, kdy jedna kapsička stojí kolem 6,99 USD což je kolem 152,- Kč. Peptamen JUNIOR – Complete Peptide-Based Formula s obsahem 250 ml – kdy jedna láhev stojí 5,83 USD což je kolem 127,- Kč  

  A náš dotaz na VZP je, co můžeme udělat pro to, aby tato strava byla poskytnuta našim lactose intolerantním pacientům.

   

  1. Štěrba: S cílem zajištění úhrady předmětným potravinám pro zvláštní lékařské účely je nezbytné podání žádosti o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady ze strany zástupce držitele rozhodnutí o registraci (farmaceutické společnosti). V případě podání žádosti je v kompetenci Státního ústavu pro kontrolu léčiv posouzení terapeutické účelnosti, a tedy i stanovení výše a podmínek úhrady.

   

   

  3) Bc. Jana Lacinová, DiS, ředitelka, pracovnice podpory a poradenství Popalky

  V současné době nemají popálení hrazeny žádné krémy (ať už speciální krémy na jizvy či hydratační krémy) na poúrazovou péči o zjizvené popálené plochy. Tato péče je přitom naprosto zásadní pro následnou péči a vývoj zjizvených ploch. Používání speciálních krémů vylepšuje nejen vzhled jizev, ale především jejich funkčnost. To má především u dětí vliv na jejich další vývoj a mohou zabránit rekonstrukčním operacím, ke kterým se musí následně přistoupit. U dospělých zase zabrání dalšímu výpadku ze zaměstnání a hospitalizaci. Celkový vzhled a funkce jizev má vliv na komplexní život člověka, včetně jeho psychiky.

  Náklady spojené s nákupem těchto krémů se liší dle rozsahu a závažnosti popálení u jednotlivých pacientů. Průměrně je tato částka cca 2 500,- Kč/měsíc. Tyto krémy je důležité používat 2 roky od úrazu.

  Popáleným by pomohl finanční příspěvek na nákup krémů ve výší 10 000,- ročně.

   

  1. Kust: Tyto léčivé přípravky nejsou zahrnuty do úhrad, pojišťovna je tedy nemůže hradit ze základního fondu. Tento podnět však předáme kompetentním osobám k vyhodnocení a případnému zařazení mezi příspěvky hrazené z fondu prevence. Závěry z vyhodnocení budou sděleny prostřednictvím paní Petrenko z Koalice pro zdraví.

   

   

  4) MUDr. Stanislav Kos, CSc., FCCP, Předseda výboru ČOPN

  Dovoluji si obrátit se na Vás s žádostí, se kterou se na naši pacientskou organizaci ČOPN (Český občanský spolek proti plicním nemocem) obracejí nemocní s progredujícími fibrotizujícími plicními procesy. Tato onemocnění, pokud nejsou včas a řádně léčena, vedou k rychlému zhoršování plicních funkcí, k výrazné dušnosti nemocných a následně k jejich smrti. Nyní je však v ČR nově zaregistrována indikace léčivé látky nintedanib (lék OFEV), který splňuje podmínky pro účinné použití u výše uvedených diagnóz. Případné použití nintedanibu je zatím vázáno na schválení revizním lékařem ZP (§ 16), a proto specializovaná centra v celé ČR v indikovaných případech žádají zdravotní pojišťovny o souhlas s použitím a proplácením této léčby.

   

   

  Odborné zdůvodnění této léčby je obsažené ve Vám adresovaném dopisu předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti prof. MUDr. M. Vašákové, PhD.  Z 19.11.2020, jeho kopii přikládám (pozn. Uvedeno v Příloze č. 1 tohoto programu).

  Podle mně dostupných informací ze specializovaných pneumologických center v ČR bylo v průběhu uplynulých 6 měsíců požádáno o souhlas s podáním a proplacením léčby nintedanibem podle § 16 u 19 pojištěnců VZP, ze kterých byla tato léčba schválena v 1 případě. U ostatních zdravotních pojišťoven bylo podáno také 19 žádostí, které byly všechny příznivě vyřízeny a léčba byla zahájena. To je také důvod, proč se na naši pacientskou organizaci obracejí pojištěnci VZP s žádostí o pomoc při projednávání souhlasu s uvedenou léčbou, protože se cítí být diskriminováni ve srovnání s pojištěnci dalších zdravotních pojišťoven.

  Dovoluji si Vás proto požádat o zhodnocení této konkrétní situace a podle možností o doporučení revizním lékařům VZP, aby v indikovaných případech souhlasili s použitím a úhradou nintedanibu.

   

  1. Štěrba: V současné chvíli VZP ČR finalizuje jednání se zástupcem držitele rozhodnutí o registraci s cílem splnění podmínky stanovené legislativou tak, aby byla tato léčba standardně hrazena ze Základního fondu zdravotního pojištění.

   

   

  5) Blanka Rubínová, , Sdružení celiaků ČR, z. s.

  1. Prosím o srovnání vyplacených příspěvků pro celiaky za roky 2020, 2019 a 2018 a pokud by byly známy výsledky, tak za I. pololetí 2021. A zda je možné je rozdělit podle kategorií (děti – do 19, studenti 19-26 let). Zaznamenáváme stálý přesun pojištěnců od jiných pojišťoven k VZP, tak jestli se nám naše zkušenost potvrdí.

   

  1. Zda je možné předpokládat, že program (příspěvek na blp. dietu) bude i nadále pokračovat v roce 2022.

   

  1. Zda by nebylo možné příspěvek zvýšit (stále se zvyšují ceny blp. potravin - např. na úroveň příspěvku při fenylketonurii) nebo rozšířit (i na dospělé celiaky).

   

  Bod byl na jednání zařazen dodatečně, odpovědi budou zaslány prostřednictvím paní Petrenko z Koalice pro zdraví ihned po jejich zpracování.

  e program (příspěvek na blp. dietu) bude i nadále pokračovat v roce 2022.

 

 1. Zda by nebylo možné příspěvek zvýšit (stále se zvyšují ceny blp. potravin - např. na úroveň příspěvku při fenylketonurii) nebo rozšířit (i na dospělé celiaky).

 

Bod byl na jednání zařazen dodatečně, odpovědi budou zaslány prostřednictvím paní Petrenko z Koalice pro zdraví ihned po jejich zpracování.

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011