Úvodní stránka » Pacientská rada VZP » Zápis z jednání pacientské rady VZP 4. 4. 2019

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PACIENTSKÉ RADY VZP

1/2019, dne 4. 4. 2019

 

Přítomni:

Za VZP: Ing. Šmehlík David MHA,

Za Koalici pro zdraví: Jana Petrenko

Hosté: dle jednotlivých bodů programu

 

 

1) Stanislav Kos, ČOPN – zastoupen Janou Petrenko, Koalice pro zdraví

Jde o zajištění dostatečného prostoru pro novou skupinu léků proti těžkému refrakternímu eozinofilnímu astmatu - tzv. anti-IL-5 terapii (NUCALA, CINQAERO, FASENRA). Z těchto tří léků jsou všechny registrované v EU i ČR a jeden z nich má již schválenou i úhradu z veřejného zdravotního pojištění (NUCALA).  V následujících měsících budou probíhat jednání mezi výrobci dalších dvou léků (CINQAERO, FASENRA) a SÚKL a zdravotními pojišťovnami.

Cílem této naší aktivity je snaha zajistit dostupnost nových cílených léků všem pacientům trpícím těžkým refrakterním astmatem. Níže uvádíme kalkulace předpokládaného počtu reálných pacientů, kteří splní podmínky úhrady novými léky proti těžkému refrakterním astmatu (tzv. anti-IL-5 léky).

  1. Šmehlík: Snahou VZP je zajistit kvalitní péči pro všechny skupiny nemocných, což se týká i obtížně léčitelného astmatu. Zajištění péče o pacienty s těžkým refrakterním eozinofilním astmatem je v tuto chvíli řešena s Odbornou společností. Obecně u centrové léčby (a tedy i u léčby uvedeného onemocnění) jsou nastaveny rozpočty pro Centra tak, aby reflektovaly novou a účinnou léčbu a pacienti ani lékaři nemuseli mít obavy z nedostupnosti péče z důvodu vyčerpání finančních prostředků. V roce 2018 nebyl ve většině Centru rozpočet dočerpán, přes to byly ve všech centrech v roce 2019 tyto rozpočty navýšeny s cílem odléčit co nejvíce pacientů.

 

2) Jana Pelouchová, Diagnóza leukémie       

  1. a) Proč se v úhradové vyhlášce nepočítá s navýšením nákladů na hematoonkologii v r. 2019, ačkoliv se do systému hrazených přípravků již dostaly nové terapie a vstup dalších přípravků se očekává? Hematologové poukazují na “zvýhodnění” oblastí jako oftalmologie, infekce (navýšení rozpočtu o 25%) nebo trávicí soustava (o 19%), zatímco hematoonkologie 0. To neladí s trendem stárnoucí populace a také s pokrokem v léčbě, která umožňuje delší přežití, zejména v kombinaci přípravků Venclyxto a Rituxima.
  2. Šmehlík: V prvé řadě upozorňujeme, že rozpočty jednotlivých Center jsou nastaveny tak, aby Centra měla prostor pro léčení pacientů nejmodernější léčbou.. Hlavním principem pro stanovení koeficientů navýšení do úhradové vyhlášky je predikce nákladů pro další období. Tato predikce zahrnuje (mimo jiné) změny cen léčivých přípravků. Koeficienty nárůstu tedy reflektují cenovou politiku, která je pro modelace zásadní. Konkrétně v hematoonkologii došlo k poklesu cen léčiv tak, že náklad za rok 2017 (rok 2017 je pro rok 2019 referenčním) pokryje v roce 2019 léčbu stávajících (chronických) pacientů, pacientů vstupujících do léčby v roce 2018 i odhad nových pacientů v roce 2019. Proto je ve vyhlášce nastaven koeficient 1,0 vůči roku 2017.

Uvedená kombinace léků je v současné době projednávána s Odbornou společností v souladu s novou metodikou posuzování úhrad nehrazených léčivých přípravků a je připravováno společné stanovisko.

 

  1. b) Z jakého důvodu není hrazen přípravek Keytruda, jako metoda léčby dg. PMBCL
  2. Šmehlík: Tato metoda může být projednána s Odbornou společností. Do příští Pacientské rady bude připraveno stanovisko VZP.

 

3) Marie Ředinová, České Ilco    

Při podání žádosti u očního lékaře o dioptrické čočky tento vůbec nevěděl, že je Úhradový katalog VZP – ZP (Bifokální čočky lze předepsat u pojištěnců nad 18 let při splnění této indikace: Poruchy pohybového aparátu dolních končetin chronického charakteru vyžadující trvalé používání francouzských holí. Předpis podléhá schválení RL), a že taková alternativa pro pacienta existuje.

  1. a) Může VZP informovat na svých stránkách, že lidem s poruchou mobility hradí oční čočky
  2. Šmehlík: ano, VZP o tomto informuje: https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/jak-prispiva-pojistovna-na-bryle

 

b)Může VZP dát informaci lékařům pod jakým kódem předepisovat očních čoček, pacientů s poruchami pohybového aparátu. Upozorni na Úhradový katalog VZP – ZP a jeho Metodiku, aby lékaři věděli jak používat v praxi. Případně zveřejnit  odpověď v příloze: jak často má pacient nárok na brýle.

  1. Šmehlík: Všichni smluvní partneři tedy i oční lékaři mají k dispozici aktuální verzi Úhradového katalogu VZP – ZP včetně Metodiky, kde je uvedena u skupiny 09 – Brýle a optické pomůcky informace také k předpisu bifokálních brýlových čoček. Bude dodána statistika, kolika klientům VZP jsou tyto čočky lékaři předepisovány.

 

4) Pavel Kubu, KOPAC

Možnosti úhrady konopí z VZP podle nového návrhu změny zákonů.

  1. Šmehlík: Standardní interval schvalování přípravků na základě §16 je 3 měsíce. V případě úhrady konopí je interval nastaven na 30 dní, tak aby lékaři byla umožněna určitá flexibilita v předepisování léčebného konopí, u kterého je nutné brát v potaz i různé hodnoty léčivé látky.

 

5) Ivana Plechatá, Hlas pacientů      

Jak by se stavěla VZP k léčbě pomocí ZP Optune pro dg. glioblastom, pokud by byla požádána o par.16? Jsou na toto téma vedena nějaká jednání s odborníky a odbornou společností?

  1. Šmehlík: V současné době probíhá jednání s odbornou společností a prof. Vymazalem o možnosti úhrady této metody léčby. Zároveň probíhají i jednání s výrobcem tak, aby bylo dosaženo co nejvýhodnější ceny. Jednání VZP probíhají i v oblasti uzavření smluvního vztahu na základě principu „risk sharingu“.

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011