Úvodní stránka » Pacientská rada VZP » Zapis z jednání Pacientské rady VZP a SZP dne 25.3.2024

1) Eva Sušická CEREBRUM, pacientská organizace

  1. a) Mají pojišťovny možnost pacientské organizace doporučit nebo o nich informovat na svých webech?

V rámci spolupráce můžeme PO zmínit zejména na sociálních sítích. Jedná se vlastně o barter, tzn. pokud my zmíníme PO, měla by také ona zmínit VZP.  Pokud mají zajímavé sdělení, rádi jim dáme prostor na webu našeho projektu Díky za VZPruhu www.dikyzavzpruhu.cz. Zástupci VZP se také účastní konferencí jednotlivých PO, pokud jsou zváni – takto jsme se již zúčastnili konferencí Sdružení celikaů, Národní rady osob se zdravotním postižením, nebo přímo NAPO.  

  1. b) Má pojišťovna přehled, kolik pacientů, kteří prodělali CMP, po propouštění z nemocnice projede potřebnou RHB?

Pojišťovna hradí veškerou indikovanou RHB péči. Není definován standard, proto toto nemůžeme hodnotit. 

  1. c) Má pojišťovna přehled, zda jejich pojištěnci dostali potřebnou celkovou péči?

Na takto nekonkrétně položený dotaz bohužel nejsme schopni odpovědět.

 2) Camelia Isaic za HAE Junior: 

  1. a) Počet nezletilých pacientů s HAE v evidenci (2018-2022).

Z dotazu není zřejmé, o jakou „evidenci“ se jedná. VZP ČR žádnou specifickou „evidenci“ o pacientech s HAE nevede. Dle veřejně dostupných informací je sběr informací o pacientech s HAE realizován v rámci klinického registru s označením „PID – DATABÁZE PRIMÁRNÍCH IMUNODEFICIENCÍ“ (https://www.registry.cz/index.php?pg=registry&prid=53).

Zřizovatelem a správcem registru je Institut biostatistiky a analýz, s.r.o (IBA), na který se může tazatelka obrátit. VZP nemá přístup do tohoto registru a není příjemcem dat z tohoto registru.  

  1. b) Počet nezletilých pacientů s HAE, kteří požádali o individuální úhradu pro léčiva Firazyr nebo generické varianty léku Icatibant v letech 2018 až 2022.

V IS VZP (DRL – stav k 21.03.2024) bylo dohledáno celkem 9 pacientů (unikátních rodných čísel) splňujících uvedená výběrová kritéria.  

  1. c) Celkový počet přijatých, schválených a odmítnutých žádostí o úhradu za léčiva uvedených v bodě 2.

V IS VZP (DRL – stav k 21.03.2024) bylo dohledáno celkem 11 přijatých žádostí splňujících uvedená výběrová kritéria, z toho 10 žádostí bylo schváleno a 1 žádost byla žadatelem zrušena. 

3) Ing. Lenka Desatová, Rada Senioru CR 

V první řadě dovolte, abychom poděkovali a ocenili zařazení podpory pro očkování proti RS virům pro seniory do preventivního programu VZP. Vzhledem k tomu, že Rada seniorů sleduje věk dožití ve zdraví a snaží se podnikat konkrétní kroky vedoucí v dlouhodobém horizontu k jeho prodlužování, ceníme si této možnosti, neboť si jsme vědomi toho, že základem je prevence. 

V této souvislosti si dovolujeme požádat o zvážení, zda by pro seniorskou populaci nemohl být příspěvek vyšší, s ohledem na skutečnost, že většina příjemců starobní penze nemá žádný další příjem. Rádi bychom požádali VZP také o podporu pro hrazení očkování seniorů vícevalentními konjugovanými pneumokokovými vakcínami do úhradového systému. Podle analýz SÚKL by tento krok byl nákladově efektivní s velmi nízkým dopadem do rozpočtu a senioři by to určitě uvítali.    

Vzhledem k nejrůznějším zprávám, které prokazatelně kolují mezi seniory, bychom uvítali aktuální informace ze strany VZP o započitatelných doplatcích na léky v letošním roce (principy, jestli se něco letos mění). Na toto téma Vám můžeme nabídnout i prostor v našem časopisu Doba seniorů, abyste toto téma komunikovali buď formou inzerce nebo článek formou advertorialu.

Nepovinné očkování proti pneumokokovým infekcím u pojištěnců ve věku 65+ se řídí ustanovením § 30, odst. (2), písm. i) z. 48/1997 Sb. ZVZP s tím, že plně hrazené očkovací látky pro toto očkování schvaluje MZ ČR formou Sdělení zveřejněném ve Sbírce zákonů. V současné době je plně hrazenou vakcínou schválená pouze očkovací látka Prevenar 13. Zdravotní pojišťovna není oprávněna jít nad rámec tohoto ustanovení. Nicméně, v současné době probíhá ze strany NIKO a odborných společností příprava nového sdělení s antigenním složením hrazených očkovacích látek pro očkování osob nad 65 let, kde předpokládáme rozšíření spektra očkovacích látek i na všechny vícevalentní vakcíny. Vydání tohoto sdělení očekáváme ve 2.Q/2024 s tím, že účinnost sdělení bude od 1. 7. 2024, tj. od 1. 7. 2024 by měli mít dle předpokladů pojištěnci nad 65 let věku hrazeny plně všechny očkovací látky proti pneumokokům.

MUDr. Miková: ZULPy se nezapočítávají do limitu. Zahájeno řízení o snížení max. ceny. Doplatek je rozdíl mezi cenou a úhradou. Snížení ceny tlakem MAH. V konkrét. případech vakcín se povedlo snížit cenu na podkladě cenových referencí.  

  1. Janečková: Od 1. září 2023 zavedla VZP ČR příspěvek na očkování proti RS virům ve výši 2 000 Kč pro pojištěnce ve věku od 60 let, od 1. 11. 2023 pak byla skupina možných žadatelů rozšířena i na gravidní ženy. Pro rok 2024 byla stanovena celková navrhovaná výše rozpočtu příspěvků na očkování ve výši 134 000 000 Kč s tím, že primární snahou bylo dorovnat, u některých typů očkování, shodné výše příspěvku pro děti i dospělé. Při stanovení výše příspěvku VZP zohledňuje cenu a dostupnost vakcíny na trhu a celkový dopad do rozpočtu fondu prevence, jehož zdroje jsou limitovány. Za uvedený podnět děkujeme, budeme se jím též zabývat při sestavování návrhu příspěvků z Fpre pro rok 2025.  

Doplňující dotaz: příspěvky, o které lze žádat pouze přes aplikaci Moje VZP – dostupnost pro seniory

  1. Janečková: VZP má v nabídce příspěvků z fondu prevence dva podmíněné příspěvky, kde je nutné prověřit vykázání péče, v případě příspěvku na dentální hygienu se jedná o preventivní prohlídku PLD za posledních 24 měsíců. Jelikož je snahou co nejvíce tuto kontrolní činnost automatizovat a předejít tím i případné chybovosti, je možnost podání žádosti o příspěvek pouze přes aplikaci Moje VZP. V situacích, kdy senior potřebuje pomoci, doporučujeme zajít na kteroukoli pobočku VZP, případně kontaktovat CC na tel. 952 222 222, kde bude případ individuálně posouzen a bude zajištěno řešení                                                                                                                                                        

4) Jana Pelouchová, Diagnóza leukemie, z.s.  

Pacientská komunita nemocných s pravou polycytémií v rámci spolku Diagnóza leukemie monitoruje situaci žadatelů o mimořádnou úhradu přípravku Besremi ve 2. linii léčby u pacientů, kteří netolerují stávající interferonovou léčbu. Poté, co výrobce Besremi přistoupil ke snížení ceny přípravku a hematologická společnost podpořila svým odborným názorem fakt, že se nejedná o pouhé “preference” pacientů, přesto nemáme dostupná data o schválených či zamítnutých žádostech, neboť se zdá, že se proces zastavil. Pacienti tento stav vyčkávání vnímají úkorně, neboť v mezidobí musejí pokračovat v léčbě, která jim znemožňuje dobrou kvalitu života. Nemáme dostupná data o schválených či zamítnutých žádostech, neboť se zdá, že se proces zastavil.

 MUDr. Švejdová: Evidujeme cca desítku žádostí o mimořádnou úhradu LP BESREMI cestou § 16 ZVZP (nehrazený HVLP).

Dle SPC LP BESREMI je přípravek indikován v monoterapii u dospělých k léčbě onemocnění polycytemia vera bez symptomatické splenomegalie. V případě kontrol oprávněnosti a správnosti úhrad LP BESREMI nejsou žádné revizní zkušenosti.

Každé žádosti je věnována, a to velmi systematicky co nejvyšší individuální a řádná pozornost. Odvolání po zamítnutí některých žádostí má pokračování v posouzení naplnění podmínek nároku pojištěnců na poskytnutí zdravotních služeb jako hrazených dle § 19 odst.1 písma) ZVZP – uplatněné ve Správním řízení před Revizní komisí.  

MUDr. Miková: přípravek nadále není hrazen – firma opakovaně deklarovala, že si nikdy nepodá žádost o úhradu. Bylo uzavřeno pouze cenové ujednání, to ale nemění danou situaci a stále zbývá pouze individuální posouzení. VZP vždy preferuje systémové řešení, nikoli toto výjimečné, které exkluduje některé pacienty  

5) Česká aliance pro kardiovaskulární onemocnění, z.s., Mgr. Kristýna Čillíková

 SÚKL dvakrát po sobě na základě hloubkové revize navrhnul, aby se umožnila preskripce moderní biologické léčby inhibitory PCSK9 k léčbě dyslipidemií nejen kardiologickým centrům (zpravidla velkých nemocnic, jde o cca 30 míst), ale také ambulantním specialistům (KAR, DIA, INT, ENDO, NEU, GER, NEF, J9). Hlavním argumentem je, že pro vazbu na centra nejsou žádné medicínské důvody a dochází tak jen k tomu, že léčba je hůře dostupná indikovaným pacientům (nutnost odeslání k centrovému lékaři, dojíždění polymorbidních pacientů na dlouhé vzdálenosti). Rozhodnutí SÚKL podpořily jednoznačně jak odborné společnosti, tak naše ČAKO (příloha č. 1).  

VZP a Svaz se ale odvolaly až k MZ ČR, kde nyní celý spis leží a čeká se na rozhodnutí, které ale bude trvat řádově měsíce.                           Ráda bych využila možnosti dialogu se zástupci VZP a Svazu, protože si myslím, že jde spíše o nepochopení situace z jejich strany – dá se totiž očekávat, že dopad do rozpočtu nebude významný (jen pro ilustraci – inhibitory PCSK9 byly před několika lety schváleny do center s tím, že je může dostat až skoro 30 000 pacientů – stav je nyní takový, že je léčeno pouze 3,5 tisíce pacientů!! Nedošlo ke změně indikací, tím pádem je nepravděpodobné, že by tento původní strop mohl být v nejbližších měsících či spíše letech překonán, zvláště když nyní panuje nejistota, jak se pojišťovny k novým preskripcím postaví. Lékaři ambulancí jsou navíc limitováni svými rozpočty.) Situace nás velmi znepokojuje. Ano, rozhodne MZ, a nejspíše dá za pravdu SÚKLu, ale myslím si, že dialog s plátci je potřebný. Minimálně o tom, jak bude situace v praxi vypadat do doby, než MZ rozhodne.

 MUDr. Miková, MUDr. Sajdlová: VZP ČR a SZP odvoláním proti rozhodnutí SÚKL v Rozhodnutí o podmínkách úhrady PCSK9i využili své zákonné možnosti.

 MZ dne 8. 3. 2024 vydalo rozhodnutí v revizi vedené s PCSK9i a napadené rozhodnutí se ruší v celém rozsahu a vrací se Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání. Toto Rozhodnutí by mělo být vykonatelné k 1. 4. 2024, to znamená, že PCSK9 -i se vrací zpět do center od 1.4.2024.

 „Vzhledem k tomu, že odvolací orgán shledal úvahy Ústavu stran existence zákonné povinnosti předložit analýzu nákladové efektivity a analýzu dopadu do rozpočtu jako vadné, přičemž v obecné rovině se navzdory závěrům Ústavu jeví naplnění takové zákonné povinnosti odvolacímu orgánu jako splněné (pozn. podrobnosti viz výše), potom při realizovaném odstranění symbolu „S“ z podmínek úhrady předmětných přípravků absentuje ozřejmění, zda taková změna podmínek úhrady předmětných přípravků značí zachování nákladové efektivity a je spojena s takovým dopadem do rozpočtu, který je souladný s veřejným zájmem. V tomto ohledu tedy lze námitkám odvolatele ZPOJ a odvolatele VZP přisvědčit.

Vzhledem k výše uvedenému odvolací orgán konstatuje, že napadené rozhodnutí je v rozporu s § 3 správního řádu, jelikož nebyl zjištěn stav věci o němž, nejsou důvodné pochybnosti.

Podle § 39g odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb. platí, že: „Odvolací orgán není vázán důvody odvolání v případě, že napadené rozhodnutí ruší z důvodu jeho nesouladu s právními předpisy. V takovém případě se odvolací orgán dalšími námitkami účastníků nezabývá.“ Odvolací orgán se tak nebude dále zabývat dalšími námitkami odvolatele ZPOJ a odvolatele VZP.“

 V dopise ČAKO je zmiňovaný i LP LEQVIO – inklisiran – Specializace předepisujícího lékaře: diabetologie, endokrinologie, vnitřní lékařství, kardiologie, dětská kardiologie, angiologie, neurologie, dětská neurologie, specializované pracoviště pro léčbu hyperlipoproteinémie.

 Vykazovací limit: AE: A) Přípravek, který lékař vzhledem k jeho charakteru podává při výkonu ambulantní péče, se označí v rozhodnutí symbolem "A". Takový přípravek se účtuje zdravotní pojišťovně spolu s příslušným výkonem jako zvlášť účtovaný přípravek.  Je-li to s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku nebo s ohledem na veřejný zájem účelné, vykazování přípravku se symbolem "A" se omezí na lékaře se specializovanou způsobilostí s označením odbornosti uvedené v rozhodnutí. E) Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem "E".

LP LEQVIO – Inklisiran – je hrazen pouze ambulantním specialistům uvedených odborností a je hrazen jako ZULP.

 Do 31. 12. 2023 byly PCSK9 i hrazeny v rámci centrové péče, ta ale byla od 1. 1. 2024 zrušena. Nově budou od 1. 4. opět zavedena a situace bude obnovena v souladu s úhradovou vyhláškou. Po celou tu dobu probíhala, a budou nadále probíhat, vyjednávání se společnostmi v rámci správního řízení. Pacienti musí pokračovat v terapii v nejbližším centru. Rozpočty se navrací do stavu před 1. 1. 2024, s tím, že budou zohledněni noví pacienti za období leden až duben 2024.

 6) Koalice pro zdraví, Jana Petrenko

  1. Obrátili se na mne nemocniční pediatři, s tím že jsou přetíženi, pracují na směny a o weekendedch a mimo běžnou pracovní dobu se musí starat o pacienty o které by se měli starat ambulantní pediatři. Původně se obrátili na ministra, který jim napsal, že jejich problém bere vážně, ale že to mají řešit pojišťovny, které mají na to nástroje. Požádali mne abych se zeptala jaké řešení pojišťovny navrhují a na koho se mají obrátit.

 

MUDr. Sajdlová: Dle našich dat dochází k nárůstu počtu personálu v nemocnicích na úkor personálu v terénu, při nízké obložnosti dětských lůžkových oborů. Z tohoto důvodu by měl být personál v LZZ dostatečný. Na MZ byla zřízena pracovní skupina, kde jsou zástupci jak ambulantních, tak nemocničních pediatrů. V rámci obnovy smluv s nemocnicemi probíhají diskuze o transformaci dětských oddělení s nízkým počtem lůžek, nízkou obložností a nízkým počtem pacientů do podoby dětských stacionářů a vzniku ordinací PLDD. 

  1. Přibývá pacientů kteří putují po špatném zákroku na očních klinikách Gemini kteří zaplatí za operaci až do 60 000 Kč. Ozvala se pacientka, že ví že klinika účtovala vyšetření a zákrok taky pojišťovně. Pak už 3 roky putuje na různé vyšetření které už hradí její pojišťovna a nikdo ji nechce pomoci. Posílají ji zpátky do Gemini kde ji personál tvrdí, že jestli nevidí dobře ať jde na psychiatrii nebo neurologii. Když se pacientka obrátila na svou pojišťovnu, bylo ji řečeno, že pojišťovna jenom platí, co se ji naúčtuje a vice je to nezajímá. Nemluvě o tom, že stejné zkušenosti s Gemini klinikou mám i já.

 

MUDr. Švejdová: VZP vítá jakékoliv podněty, které mohou vést ke zlepšení kvality péče a kultivaci poskytování zdravotních služeb. Aby mohla být provedena revize, je vždy potřeba znát konkrétní informace, ideálně zaslat podnět k prošetření konkrétní položky v PUZP.

 

 
 

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011