Úvodní stránka » Pacientská rada VZP » Zápis z jednání Pacientské rady VZP dne 9.3.2020

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PACIENTSKÉ RADY VZP

9.3.2020

 

Přítomni:

Za VZP: Mgr. Jan Kust, PharmDr. Ivana Hassmanová Cimalová, MBA, Mgr. Alžběta Slezáková

Za Koalici pro zdraví: Jana Petrenko

Hosté: dle jednotlivých bodů programu

 

 

1) Jana Pelouchová, Diagnóza leukemie, z.s.

V návaznosti na jednání Pacientské rady VZP v říjnu 2019, kdy jsme dávali podnět ohledně úhrady kombinační terapie pro nemocné s chronickou lymfocytární leukemií (Venclyxto + rituximab) jsme rádi, že došlo k rozhodnutí o úhradě Venclyxto+rituximab od 1.4.2020. Méně už jsou pacienti spokojeni s faktem, že tak došlo s téměř roční prodlevou, než SÚKL vydal první hodnotící zprávu. Použití léčebné kombinace závisí na spolupráci VZP a SÚKL, proto bychom uvítali, pokud by VZP apelovala na SÚKL, aby včas vydal hodnotící zprávu a zkrátil jednání.

I. Hassmanová Cimalová: jednání na SÚKL bylo zahájeno 4. 4. 2019 a od1. 4. 2020 bude skutečně přípravek hrazen. Jednání o stanovení maximální ceny a o stanovení výše a podmínek úhrady léčiv jsou Správními řízeními, která se musí řídit zákonem stanovenými lhůtami. Během tohoto řízení je nutné, aby se dohodli i zástupci pojišťoven a držitele registrace. Z toho důvodu je SÚKL oprávněn tato Správní řízení přerušit tak, aby došlo k co nejvýhodnější dohodě pro obě strany (v tomto případě se jednalo o 45 dní). VZP se vždy snaží jednání urychlit, pokud je to možné a zákonné lhůty to umožňují (např. vzdání se práva na odvolání). V případě zájmu je VZP kdykoli připravena poskytnout informace o průběhu řízení.

 

2) Blanka Rubínová, Sdružení celiaků ČR, z. s.

a) Prosíme o sdělení počtu celiaků (dětí a studentů do 26 let), evidovaných u VZP v letech 2018 a 2019, a dále o sdělení, kolik z těchto evidovaných požádalo o příspěvek na bezlepkovou dietu v roce 2018 a kolik v roce 2019

J. Kust: V roce 2018 čerpalo příspěvek 10 659, v roce 2019 pak 11 889 celiaků. Z pohledu unikátních žadatelů o příspěvek, žádalo v roce 2018 5 757 a v roce 2019 6 402 celiaků.

 

b) Dále prosíme o sdělení celkového počtu celiaků (dětí i dospělých) s diagnózou celiakie (K90.0) v roce 2018 a v roce 2019, kteří jsou u Vás evidováni.

J. Kust: Výběr byl proveden dle vykazovaných diagnóz na všech vykázaných dokladech ve dvou věkových skupinách. Mohou tam tedy být započítání i pacienti, kteří byli pro tuto, v daném okamžiku suspektní diagnózu, pouze vyšetøováni, ale dg se nemusela potvrdit.

 

Rok 2018:

0-26 let – 6 574

od 27 let – 6194

celkem: 12 768 

 

Rok 2019:

0-26 let – 7 198

od 27 let – 6 886

celkem: 14 084

 

 

3) Hanka Vágnerová, KOPAC, Pacientský spolek pro léčbu konopím

Jak vidí VZP oblast vzdělávání/osvěty "konopných pacientů"? - má VZP vlastní koncepci, je možnost na tom spolupracovat nebo přímo podpořit iniciativy spolku KOPAC? 

J. Kust: VZP prozatím žádnou koncepci nemá a nepřipravuje. Je však plně otevřena případné spolupráci a podnětům ze strany pacientských organizací.

I. Hassmanová Cimalová: na tomto místě je nutné také upozornit, že léčebné konopí je v úhradách pouze krátkou chvíli a je nutné vyčkat určité časové období pro vyhodnocení situace. V tuto chvíli má VZP informace, že léčebné konopí bylo za měsíc leden předepsáno 166 pacientům (klientům VZP).

 

4) Jana Drexlerová, Mamma HELP, z.s.

Změnilo se něco v úhradě manuální lymfodrenáže pro ženy s diagnózou rakoviny prsu? Údajně by měla být nyní hrazena jen pacientům s lymfatickým otokem paže, kteří vykonávají těžkou manuální práci

I. Hassmanová Cimalová, J. Kust: Ve vztahu k manuální ani přístrojové lymfodrenáži nedošlo k žádné změně v úhradách. Navíc není v silách pojišťovny ověřit, zda pacient vykonává, respektive nevykonává těžkou manuální práci.

 

5) Jana Petrenko, Koalice pro zdraví

a) Zvyšují se stížnosti na nedostatek odborných specialistů. Objednávat se pacienti musí tři měsíce dopředu. Objednaní na foniatrii v Praze trvá nejméně 3 měsíce a na jedné klinice dokonce půl roku. Pacienti musí dojíždět do Prahy, protože místní ORL nesmí/nemůže předepisovat sluchátka. Taky se navýšil o ně zájem u důchodců.

J. Kust: V souladu s platnou legislativou smí předepisovat sluchadla pro dospělé smluvní lékař odbornosti foniatrie nebo smluvní lékař odbornosti otorinolaryngologie. Zvýšený zájem o předpis a úhradu sluchadel z prostředků veřejného zdravotního pojištění souvisí v současné dobí velmi pravděpodobně s legislativní novelou, díky níž je od prosince 2019 významně navýšena úhrada sluchadel jak pro dospělé, tak pro děti.

VZP ÈR v rámci smluvní politiky ověřuje objednací doby na přijetí do péče ambulantním specialistou, a to na základě kontaktování konkrétních poskytovatelů zdravotních služeb. Z dat, která máme k dispozici z některých regionů se objednací doba v případě foniatrie pohybuje v průměru okolo 3–4 týdnů. 

VZP si je situace vědoma a v současné době vstoupila v jednání se zástupci České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.

 

b) Údajně pojišťovny stanovili věkové maximum 75 let na předepisování dražších léků na ředění krve.

I. Hassmanová Cimalová, J. Kust: Veškerá indikační omezení jsou stanovena SÚKLem. V případě léčivého přípravku XARELTO není ze strany SÚKL taková věková hranice v indikačním omezení úhrad uvedena.

 

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011