Úvodní stránka » Pacientská rada VZP » Zápis z jednání PR VZP 11.9.2023

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PACIENTSKÉ RADY

11. 9. 2023 od 15:30

Přítomni:

 • Za VZP ČR: MUDr. Helena Sajdlová, Jiří Štěrba, Martin Hrdý
 • Za Koalici pro zdraví: Jana Petrenko
 • Zástupci pacientských organizací dle jednotlivých bodů programu
 • Hosté: Mgr. Martin Balada, LL.M., Markéta Benešová

  

1) CEREBRUM - Asociace osob po získaném poškození mozku, z.s.–  Evelína Milfortová, DiS

Vyšetření hendikepovaného pacienta trvá obvykle delší dobu z důvodů například pomalejšího odkládání i navlékání svršků, přesunů a podobně. U hendikepovaného pacienta se vykazuje navíc jen kód 09509 (100 bodů – Kč), ale například mohou mít a mívají často tyto osoby i řečové poruchy, což je zásadní pro komunikaci s pacientem. U těchto poruch však neexistuje žádné kódování a vyšetření tak mnohdy s dalšími výše zmíněnými obtížemi trvá dvojnásobek času a tato časová náročnost tedy není nikterak zohledněna. 

 Z našeho pohledu by zvláštní platba lékařům díky lepšímu bodovému ohodnocení usnadnila pacientům přístup k lékařům, kteří s nynějšími podmínkami nemusejí být tolik motivováni pro jejich přijetí a léčbu. 

MUDr. Sajdlová: Úhradové zohlednění za péči o pacienty s vybranými diagnózami je aktuálně již realizováno v rámci lůžkové i ambulantní péče. Například poskytovatelé lůžkových zdravotních služeb, kteří pečují o pacienty s poškozením mozku a získali od MZČR statut centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče nebo statut centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem, mají dle „úhradové vyhlášky“ tuto náročnou péči zohledněnu – navyšuje se základní minimální sazba.

 Úhradové zohlednění za ambulantní péči např. v odbornosti fyzioterapie a ergoterapie je u vybraných diagnóz realizováno a) navýšením bodové hodnoty, b) zmírněním regulačních mechanizmů, popř. u určitých diagnóz není péče regulována vůbec.

 Úhradové zohlednění je zavedeno pro vybrané diagnózy též v segmentu pobytových zařízení sociálních služeb (odb. 913). Pokud poskytovatel ošetří vyšší než 25% podíl počtu ošetřených s vybranými diagnózami, je navýšena hodnota bodu a koeficient navýšení.  

 

2) ORGANIZACE KOPAĆ – MUDr. Kubů

 1. Jak jsou započítány doplatky za předepsané léčebné konopí (LK) do ročního limitu 5000Kč na přímé platby pacienta za předepsané léky?

Ing. Štěrba: V případě léčebného konopí nejsou započitatelné doplatky realizovány, tudíž nejsou započteny do ročního ochranného limitu. Jedná se o individuálně vyráběný léčivý přípravek.

 1. Jak je předepsané LK započítáváno do lékového limitu předepisujícího lékaře? Započítává se celková cena předepsaného LK nebo jen částka hrazená z veřejného zdravotního pojištění, existuje nějaký jiný algoritmus pro výpočet částky započítávané do lékového limitu předepisujícího lékaře z ceny předepsaného objemu LK?

Ing. Štěrba: V rámci lékového limitu je započítáván náklad maximálně do výše úhrady (tedy pouze část hrazená z prostředků v.z.p.), nikoli cena pro konečného spotřebitele.  

 1. Dotaz na úhradu LK a to zda se úhrada LK vztahuje na všechny účastníky veřejného zdravotního pojištění v ČR bez ohledu na občanství, tedy včetně ukrajinských uprchlíků a veteránů? Možná jste zaznamenali, že ukrajinský parlament na žádost prezidenta Zelenskeho minulý týden schválil v 1. čtení dostupnost LK pro ukrajinské pacienty. Uprchlíci a veteráni léčení v ČR by nemuseli čekat na úplné schválení dostupnosti LK na Ukrajině, ale mohli by léčbu LK zahájit již nyní během pobytu v ČR.

Ing. Štěrba: Zdravotní péče je hrazena všem pojištěncům, kteří jsou indikováni k terapii konopím pro léčebné potřeby bez rozdílu. Není rozhodné, zda se jedná o cizí státní příslušníky.

 

3) Sdružení mladých sklerotiků, z.s., Ing. Klára Grammetbauerová, PhD.

Jako pacientka s RS se špatně pohybuji a využívám proto služeb zdravotní dopravní, služby, kterou mi na pravidelné návštěvy v RS centru píší specialisté. Mimo to potřebuji ať již z důvodu prevence nebo aktuální potřeby navštívit i jiné lékaře. Na cestu z domova mi žádanku napíše praktická lékařka (aktuálně jsem jí poslala časovou řadu fotografií měnící se pihy, o které rozhodla, abych navštívila kožní specialisty).  

Chtěla bych se zeptat, kdo může napsat žádanku na sanitku zpět v tomto případě? Praktická lékařka na cestu zpět ne a specialisté na kožní klinice to nepíší vůbec. Nenašla jsem informaci pro tuto situaci na webu VZP. Zdravotní služba mě samozřejmě za platbu v hotovosti zpět přepraví a vystaví potvrzení o platbě.  

Hrdý: Nárok na transport není definován diagnózou či typem léčby, ale odvíjí se od posouzení ošetřujícího lékaře, který hodnotí míru soběstačnosti pacienta, resp. jeho schopnost sebeobsluhy. Tedy například ani v případě chemoterapie nebo biologické léčby není nárok pacienta na zajištění hrazeného převozu do zdravotnického zařízení automatický. Závisí na aktuálním zdravotním stavu pacienta, který posoudí jeho ošetřující lékař, který mimo jiné také hodnotí a zohlední, jak pacient léčbu přijímá a zda se při podání léku vyskytují či nevyskytují další komplikace a podobně.  

Přepravu a náhradu cestovních nákladů řeší § 36, potažmo § 37 Zákona 48/1997 Sb. v platném znění 

Přeprava a náhrada cestovních nákladů

(1) Hrazenou službou je přeprava pojištěnce na území České republiky ke smluvnímu poskytovateli, od smluvního poskytovatele do místa trvalého pobytu nebo do místa bydliště nebo do zařízení pobytových sociálních služeb, mezi smluvními poskytovateli a v rámci smluvního poskytovatele, a to v případě, že zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby. Pokud k onemocnění pojištěnce došlo v místě bydliště, je přeprava do místa trvalého pobytu, které je vzdálenější než místo bydliště, hrazena jen tehdy, pokud to podle vyjádření ošetřujícího lékaře nezbytně vyžaduje zdravotní stav pojištěnce. Přeprava se provádí vozidly smluvní zdravotnické dopravní služby. Je-li ošetřujícím lékařem indikován doprovod pojištěnce, hradí zdravotní pojišťovna, která hradí přepravu pojištěnce, i přepravu doprovázející osoby, a to ve stejném rozsahu jako přepravu pojištěnce.

(2) Přepravu podle odstavce 1 hradí zdravotní pojišťovna ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadovanou hrazenou službu poskytnout.

(3) V mimořádných případech nebo v případech, kdy

 1. a)je to ekonomicky výhodnější, se na základě indikace ošetřujícího lékaře a schválení zdravotní pojišťovnou hradí i nezbytná letecká doprava,
 2. b)hrozí nebezpečí z prodlení, hradí zdravotní pojišťovna náklady i jinému poskytovateli zdravotních služeb; o takové přepravě rozhoduje ošetřující lékař,
 3. c)jde o osobu pohybující se převážně na vozíku pro tělesně postižené a je indikována přeprava ze zdravotních důvodů dopravní zdravotní službou, hradí zdravotní pojišťovna přepravu i jinému dopravci, pokud tuto přepravu zajišťuje dopravním prostředkem speciálně upraveným pro převoz osob na vozíku pro tělesně postižené; o takové přepravě rozhoduje ošetřující lékař.

(4) Vyžaduje-li to nezbytně zdravotní stav pojištěnce a je-li bezprostředně ohrožen jeho život, hradí zdravotní pojišťovna na území České republiky přepravu transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, jakož i přepravu lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu.

(1) Ze zdravotního pojištění se hradí indikovaná přeprava lékaře a ostatních zdravotnických pracovníků za pojištěncem.

(2) Pokud se pojištěnec, který má nárok na přepravu podle § 36, rozhodne pro přepravu soukromým vozidlem řízeným jinou osobou a pokud ošetřující lékař takovou přepravu schválí, má pojištěnec nárok na náhradu cestovních nákladů ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadované zdravotní služby poskytnout. 

 

4) Česká společnost AIDS pomoc, z.s. Jiří Pavlát ředitel

Lék „EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN“ má SŮKLem stanovenou úhradu, SmPC přípravku má dvě terapeutické indikace (léčba infekce HIV a pre-expoziční profylaxe infekce HIV) - vztahuje se úhrada na obě terapeutické indikace? Pokud ne, proč?  

Ing. Štěrba: Podmínky úhrady u léčivého přípravku Emtricitabine/tenofovir disoproxil Mylan (kód SÚKL0219251) stanovil Státní ústav pro kontrolu léčiv ve správním řízení při hodnocení podobného léčivého přípravku na žádost společnosti Mylan v tomto znění:  

„Fixní kombinace emtricitabinu a tenofovir-disoproxil fumarátu je hrazena v kombinované antiretrovirové terapii k léčbě dospělých pacientů, infikovaných HIV-1. Léčba je zahájena u dosud neléčených pacientů. Léčba není dále hrazena při průkazu rezistentních mutací vůči jedné ze složek přípravku.“  

Tento přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění ve výše uvedené indikaci. Pro stanovení úhrady je rozhodné, o jaká indikační omezení si držitel registrace sám požádá. Dotaz je tedy potřeba směřovat právě na držitele registrace.  

Ing Oldřich Linda: Bude na straně VZP nějaký problém s případným schválením plné úhrady na obě terapeutické indikace dle SPC?!

Ing. Štěrba: ne, obecně je naším dlouhodobým cílem hrazení plného SPC.

 

5) ČOPN. MUDr. Stanislav Kos, CSc., zastupuje Jana Petrenko

Dovolujeme si v návaznosti na žádost odborné společnosti – České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP obrátit se na Ministerstvo zdravotnictví ČR s žádostí o rozšíření počtu center vysoce specializované péče pro pacienty s deficitem alfa-1-antitrypsinu (A1ATD).

Hlavními argumenty jsou:

 1. Rostoucí počet nemocných s diagnózou A1ATD v populaci.(teoreticky jde o několik tisíc nemocných, z nich je diagnostikován jen zlomek)
 2. Kapacita jediného centra v Thomayerově FN v Praze je naplněná – zkušenosti centra jsou přenosné do dalších pracovišť. Cílem je využití stejné metodiky ve všech budoucích centrech, koordinace s Evropskou respirační společností a kooperace na celoevropském registru pacientů)
 3. Nyní existující medikace má nově dostupné důkazy o pozitivním ovlivnění prognózy nemocných s poklesem rychlosti zpomalení plicních funkcí a se zpomalením rozvoje emfyzému dle CT
 4. Nově existují možnosti ambulantní léčby pro nemocné s aplikací co nejblíže k místu bydliště
 5. Existence dalších modalit terapie – například operační léčba, chlopně, ambulantní plicní rehabilitace a fyzioterapie, které jsou dostupné v řadě fakultních nemocnic.

Plán je rozšířit jedno centrum na více center ve velkých FN se zkušenostmi s touto dg.a se širokým přirozeným spádem tak, aby pacient měl adekvátní a moderní léčbu blíže a snadněji  dostupnou.  

Petrenko: centra vysoce specializované péče - jedná se o záměnu/nepochopení pojmů MUDr. Kosem. Léčba se momentálně poskytuje v pneumologické ambulanci se zvláštní smlouvou v Thomayerově nemocnici, kam pacienti dojíždějí z celé republiky. I když má ČR poměrně hustou síť veřejné dopravy, za určitých povětrnostních nebo dopravních podmínek dojíždění z druhého konce republiky je extrémně náročné i pro zdravého člověka.  

MUDr. Sajdlová: VZP má aktuálně uzavřenu Zvláštní smlouvu s F. Thomayerovou nemocnicí na léčbu LP RESPREEZA (ATC sk. B02AB02 = inhibitory proteáz), který je určen k substituční léčbě Alfa -1 antitrypsinem u nemocných s CHOPN stadia II - IV (viz příslušné indikační omezení SÚKL).  Dle historických podkladů VZP neeviduje poslední 3 roky žádost dalšího poskytovatele o uzavření smluvního vztahu pro léčbu LP RESPREEZA. Je možné zahájit diskusi s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP o nastavení odborných kritérií pro možnost eventuálního rozšíření smluvních vztahů pro léčbu LP RESPREEZA. Pak je nutné pojišťovnu o toto rozšíření požádat.

 Indikační omezení úhrady LP Respreeza:

Alfa-1 antitrypsin je hrazen u nemocných s CHOPN stadia II-IV, kteří splňují všechna dále uvedená kritéria:

 • geneticky prokázaný defekt AAT
 • u homozygotů přítomnost alely PI*ZZ nebo PI*null, u heterozygotů přítomnost alely PI*MZ
 • nebo PI*SZ, kde je nutno současně prokázat sníženou sérovou koncentraci AAt pod 50-80 mg/dl
 • hodnota FEV1 méně než 60 % náležité hodnoty
 • současná absence nikotinismu. 

Centrum vysoce specializované péče pro pacienty s deficitem alfa-1-antitrypsinu (A1ATD) - takové CVSP MZ nezavedlo, MZ zavedlo centra vysoce specializované péče o vzácná onemocnění = příslušná ERN. Existuje pouze Centrum vysoce specializované péče pro vzácná respirační onemocnění  - European Reference Network on respiratory diseases (ERN LUNG)  

Evropská referenční síť pro vzácná respirační onemocnění

 • Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2,

IČ: 0064165

 • Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4, IČ: 00064190
 • Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, IČ: 65269705  

 

6) Koalice pro zdraví

https://www.novinky.cz/clanek/zena-zdravi-s-metastazemi-v-kostech-jezdi-do-nemocnice-tri-hodiny-na-sanitku-nema-narok-40442047

Jak se vlastně hospodaří s předepisováním sanitky a za jakých okolnosti kdo může předepsat. Npř. Schopnost mobility versus bolesti.

Hrdý: Jak je uvedeno v odpovědi na dotaz č. 3. Nárok na transport není definován diagnózou či typem léčby, ale odvíjí se od posouzení ošetřujícího lékaře, který hodnotí míru soběstačnosti pacienta, resp. jeho schopnost sebeobsluhy. Tedy například ani v případě chemoterapie nebo biologické léčby není nárok pacienta na zajištění hrazeného převozu do zdravotnického zařízení automatický. Závisí na aktuálním zdravotním stavu pacienta, který posoudí jeho ošetřující lékař, který mimo jiné také hodnotí a zohlední, jak pacient léčbu přijímá a zda se při podání léku vyskytují či nevyskytují další komplikace a podobně.  

Přepravu a náhradu cestovních nákladů řeší § 36, potažmo § 37 Zákona 48/1997 Sb. v platném znění 

Přeprava a náhrada cestovních nákladů

(1) Hrazenou službou je přeprava pojištěnce na území České republiky ke smluvnímu poskytovateli, od smluvního poskytovatele do místa trvalého pobytu nebo do místa bydliště nebo do zařízení pobytových sociálních služeb, mezi smluvními poskytovateli a v rámci smluvního poskytovatele, a to v případě, že zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby. Pokud k onemocnění pojištěnce došlo v místě bydliště, je přeprava do místa trvalého pobytu, které je vzdálenější než místo bydliště, hrazena jen tehdy, pokud to podle vyjádření ošetřujícího lékaře nezbytně vyžaduje zdravotní stav pojištěnce. Přeprava se provádí vozidly smluvní zdravotnické dopravní služby. Je-li ošetřujícím lékařem indikován doprovod pojištěnce, hradí zdravotní pojišťovna, která hradí přepravu pojištěnce, i přepravu doprovázející osoby, a to ve stejném rozsahu jako přepravu pojištěnce.

(2) Přepravu podle odstavce 1 hradí zdravotní pojišťovna ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadovanou hrazenou službu poskytnout.

(3) V mimořádných případech nebo v případech, kdy

 1. a)je to ekonomicky výhodnější, se na základě indikace ošetřujícího lékaře a schválení zdravotní pojišťovnou hradí i nezbytná letecká doprava,
 2. b)hrozí nebezpečí z prodlení, hradí zdravotní pojišťovna náklady i jinému poskytovateli zdravotních služeb; o takové přepravě rozhoduje ošetřující lékař,
 3. c)jde o osobu pohybující se převážně na vozíku pro tělesně postižené a je indikována přeprava ze zdravotních důvodů dopravní zdravotní službou, hradí zdravotní pojišťovna přepravu i jinému dopravci, pokud tuto přepravu zajišťuje dopravním prostředkem speciálně upraveným pro převoz osob na vozíku pro tělesně postižené; o takové přepravě rozhoduje ošetřující lékař.

(4) Vyžaduje-li to nezbytně zdravotní stav pojištěnce a je-li bezprostředně ohrožen jeho život, hradí zdravotní pojišťovna na území České republiky přepravu transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, jakož i přepravu lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu.

(1) Ze zdravotního pojištění se hradí indikovaná přeprava lékaře a ostatních zdravotnických pracovníků za pojištěncem.

(2) Pokud se pojištěnec, který má nárok na přepravu podle § 36, rozhodne pro přepravu soukromým vozidlem řízeným jinou osobou a pokud ošetřující lékař takovou přepravu schválí, má pojištěnec nárok na náhradu cestovních nákladů ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadované zdravotní služby poskytnout.  

Petrenko: potřebujeme, aby pacientské organizace lépe informovaly pacienty o jejich právech, která v této souvislosti mají. O potřebě lepší komunikace mezi pacientem a ošetřujícím lékařem. Aby pacienti věděli, že mohou svému lékaři říci, když se necítí dobře, a případně hledat možnost navštívit jiné, bližší zdravotnické zařízení.

 

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011