Úvodní stránka » Pacientská rada VZP » Zápis z jednání PR VZP 23/6/2022

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PACIENTSKÉ RADY VZP

2/2022, dne 23. 6. 2022

 

Přítomni:

Za VZP: MUDr. Helena Sajdlová, MUDr. Jaroslav Valvoda CSC, A. Janečková

Za Koalici pro zdraví: Jana Petrenko

Hosté: dle jednotlivých bodů programu,

 

1) MUDr. Vladimír Dryml Senioři České republiky, z.s.

Přetížené ambulance rehabilitační a dlouhé čekání na rehabilitaci po úrazech a na operace např. až 1 rok u žlučníku, menisků, vaeixů, nedostatek některých léků, stálé výpadky na trhu. Dlouhé objednací lhůty na vyšetření magnetickou rezonancí a CT vyšetření, např. v Královehradeckém kraji.

 1. Sajdlová: VZP ČR pravidelně sleduje čekací doby na plánované výkony stanovené Nařízením vlády o místní a časové dostupnosti. Poskytovatelé zdravotní péče nemají žádnou povinnost svou čekací dobu zveřejňovat. Analýza je prováděna prostřednictvím telefonického a emailového dotazování na krajské i celorepublikové úrovni. V rámci jednotlivých krajů nedochází k výraznějším odchylkám v zajištění časové dostupnosti. I když jsou v krajích identifikováni PZS, kteří lhůtu časové dostupnosti zdravotní péče mírně převyšují, tak se standardně v kraji nachází i PZS, jejichž lhůta je kratší, než je stanoveno Nařízením vlády, kteří tak mohou požadovanou péči zajistit ve stanovené lhůtě. Vyšší čekací lhůty jsou zapříčiněny více faktory. Lhůty jsou často navyšovány v souvislosti s rozhodnutím pacienta pro konkrétní zdravotnické pracoviště či pro konkrétního zdravotnického pracovníka.

Z výše uvedeného výčtu VZP sleduje čekací doby na plánované vyšetření

 • MR – čekací doba dle NV je 5 týdnů
 • CT – čekací doba dle NV je 3 týdny

Z poslední analýzy v roce 2022 vyplývá za celou ČR následující:

 • Počítačová tomografie (CT) – Lhůtu časové dostupnosti v rámci celé ČR splňuje 56 % PZS. V regionech se nachází i poskytovatelé, kteří mají lhůtu kratší, než je stanoveno nařízením vlády, jež by případně mohli požadovanou péči zajistit v zákonem stanovené lhůtě.
 • Magnetická rezonance (MR) – Lhůtu časové dostupnosti v rámci celé ČR splňuje 62 % PZS. V regionech se nachází i poskytovatelé, kteří mají lhůtu kratší, než je stanoveno nařízením vlády, jež by případně mohli požadovanou péči zajistit v zákonem stanovené lhůtě.

Ve zmíněném Královéhradeckém kraji plní lhůty stanovené NV v případě

 • CT 71 % PZS (péči zajišťuje 7 PZS) -> 5 PZS plní lhůtu, 2 neplní
 • MR 75 % PZS (péči zajišťují 4 PZS) -> 3 PZS plní lhůtu, 1 neplní

 VZP – RP dále sleduje objednací doby pro přijetí do péče u jednotlivých smluvních PZS dle odborností. Informace slouží jako podklad pro rozhodování o uzavírání nových smluv. Tedy čekací doby se prověřují vždy ve vazbě na konkrétní žádost o novou smlouvu.

 

2) MUDr. Pavel Kubů – KOPAC

Jakým způsobem bude VZP vypočítávat úhradu léčebného konopí v nově zavedené formě extraktu z léčebného konopí?

Bude úhrada vztažena k obsahu účinných látek THC a CBD v extraktu?

 

 1. Sajdlová: VZP ČR úhradu nevypočítává. VZP ČR hradí léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití v souladu se zákonem, konkrétně dle ustanovení § 32b zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotní pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podle výše citovaného ustanovení se ze zdravotního pojištění při poskytování ambulantní zdravotní péče hradí individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití předepsaný podle jiného právního předpisu, a to ve výši 90 % ceny pro konečného spotřebitele, v množství nejvýše 30 g konopí pro léčebné použití měsíčně. Zdravotní pojišťovna může na základě odůvodnění předepisujícího lékaře schválit předepsání a úhradu léčivého přípravku i v množství přesahujícím limit podle předchozí věty, vyžaduje-li to zdravotní stav pojištěnce, nejvýše však v množství odpovídajícím limitu stanovenému jiným právním předpisem (180 g měsíčně).

 

S ohledem na připravovanou novelu vyhlášky č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, která zavádí pojem „extrakt z konopí pro léčebné použití“, očekává VZP ČR i změny výše citovaného ustanovení § 32b zákona o veřejném zdravotním pojištění; tyto však nejsou VZP ČR prozatím známy.

Cenová regulace konopí se odlišuje od cenové regulace ostatních individuálně připravovaných léčebných přípravků. Ministerstvo zdravotnictví vydává k léčebnému konopí zvláštní cenový předpis. Tyto přípravky podléhají cenové regulaci bez ohledu na to, zda jsou v konkrétním případě skutečně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, nebo zda si je plně hradí pacient.

 

Ministerstvo zdravotnictví již vydalo s ohledem na připravovanou novelu vyhlášky č. 236/2015 Sb. cenový předpis č. 3/2022/OLZP (s účinností od 1.7.2022), přičemž nově dochází k rozšíření spektra individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití o léčivé přípravky obsahující extrakt z konopí pro léčebné použití. Dle článku II. cenového předpisu lze do konečné maximální ceny původce bez DPH přípravku zahrnout jen: a) pořizovací cenu konopí pro léčebné použití, maximálně však ve výši odpovídající maximální ceně 143,75 Kč za 1 gram navážky konopí pro léčebné použití, nebo pořizovací cenu extraktu z konopí pro léčebné použití, maximálně však ve výši odpovídající maximální ceně 1006,25 Kč za 1 gram navážky extraktu z konopí pro léčebné použití, b) cenu použitých pomocných látek, obalů a signatur, které byly spotřebovány při přípravě přípravku, maximálně ve výši odpovídající jejich pořizovací ceně, c) taxu laborum v souladu s článkem IV. odst. 5 písm. d), e) a f) cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, d) sazbu za dekarboxylaci, maximálně ve výši 141,75 Kč za jeden technologický cyklus.

 Novela vyhlášky č. 236/2015 Sb. nově zavádí kódovou řadu jednotlivých druhů extraktů z konopí pro léčebné použití, která odráží obsah účinných látek THC a CBD v extraktu – viz příloha č. 6 vyhlášky. Novela vyhlášky rovněž zavádí nevyvratitelnou právní domněnku, že 1 g extraktu z konopí pro léčebné použití je vyroben ze 7 g usušené rostlinné drogy. Předepisující lékař je povinen na receptu uvést kód extraktu z konopí pro léčebné použití uvedený v příloze č. 6 citované vyhlášky a celkové množství extraktu použité při přípravě individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem konopí pro léčebné použití a typ extraktu podle přílohy č. 5 vyhlášky.

 Je však třeba podpořit dostupnost léčebného konopí pro pacienty, protože jeho efektivita v léčbě řady chronických a jinak špatně léčitelných chronických onemocnění nebo stavů, včetně chronické bolesti, je dnes již empiricky prokázaná a potvrzují ji čím dal častěji i klinické studie.

 

3) Camelia C. Isaic, MBA, CFA HAE Junior z.s.

Prosíme o následující údaje z evidence VZP. U všech údajů prosíme také o rozdělení do skupin pacientů do 18 let a nad 18 let. 

 Aktuální počet evidovanych pacientů s HAE 

V roce 2021 VZP ČR eviduje 79 pacientů léčených v centrech se zvláštní smlouvou v diagnostické skupině HAE.

 1. Počet nově diagnostikovaných pacientů v letech 2022, 2021, 2020, 2019
 2. Rozdělení pacientské populace podle kraje bydliště (procentualní odhad stačí)
 3. Počet pacientů s HAE, kteří mají zároveň a léčí (podle nejnovější evidence VZP) i další chronické onemocnění 
 4. Počet pacientů s HAE, kteří byli hospitalizovaní aspoň jednou v letech 2022, 2021, 2020, 2019
 5. Počet pacientů s HAE, kteří čerpali aspoň jednou náklady spojené s výjezdem záchranné služby 2022, 2021, 2020, 2019 (sanitka). 
 6. Počet pacientů, kteří podali žádost o léčbu na HAE přes paragraf 16 v letech 2022, 2021, 2020, 2019.

 

4) Ing. Jiřina Landová, Unie ROSKA
Léčebně rehabilitační pobyty hrazené z veřejného zdravotního pojištění: Existuje seznam poskytovatelů, indikace a stupeň postižení pacientů, které zařízení přijímají? Je stanoven (omezen) počet pobytů hrazených ze ZP nebo je to pouze na rozhodnutí lékaře?
Nás zajímají speciálně pobyty pro pacienty s roztroušenou sklerózou.

Podpora projektů pacientských organizací, které prokazatelné mají pozitivní vliv na zdravotní stav. Bližší specifikace, o jaké projekty jde, jak a koho žádat, jak je nutno prokázat pozitivní vliv? Je možné dotazníkové šetření mezi účastníky? Opakované v určitém časovém rozmezí.

 Čerpání peněz ze současných preventivních programů pro pojištěnce VZP. Mohou čerpat na akce pořádané pacientskou organizací? Jde například o skupinové cvičení, plavání, rekondiční pobyty.

 Léčebně rehabilitační péči rozumíme jednak lázeňskou péči a jednak léčebně rehabilitační péči na rehabilitačních lůžkách v odborných léčebných ústavech.

Lázeňská rehabilitační péče (komplexní nebo příspěvková) je daná zákonem, s přesně daným indikačním seznamem (Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči) a stanovením délky pobytu i možností jeho opakování.

Pro diagnózu roztroušené sklerózy jde o indikaci VI/7, komplexní lázeňský pobyt 28 dní, 1x v průběhu 24 měsíců.

 Léčebně rehabilitační péče na rehabilitačních lůžkách v odborných ústavech nemá k dispozici právní normu specifikující podmínky pro její úhradu. Základní pravidla pro schvalování návrhu byla připravena zdravotními pojišťovnami se zástupci poskytovatelů.  Úhrada odůvodněné hospitalizace v odborném léčebném ústavu je možná jen po předchozím potvrzení zdravotním pojišťovnou.

 Řádně vyplněný „Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně“ odešle navrhující lékař (obvykle odbornosti NEU, ORT, RHB) na příslušné regionální pracoviště pro správu agendy léčebně rehabilitační péče. Schválený návrh předá VZP smluvnímu zdravotnického zařízení dle určení navrhujícího lékaře na návrhu. Odborný léčebný ústav po obdržení návrhu schválného zdravotní pojišťovnou informuje klienta o termínu nástupu.

 Návrh na poskytnutí léčebně rehabilitační péče schvaluje zdravotní pojišťovna vyjma případů, kdy je poskytována:

 • ambulantní léčebně rehabilitační péče,
 • akutní lůžková léčebně rehabilitační péče a
 • jde-li o přímý překlad z akutní péče k PZS lázeňské péče nebo na PZS následné léčebně rehabilitační péče.

 

Odborné léčebné rehabilitační ústavy zajišťují péči především v případě akutních událostí, jako jsou úrazy, prodělané operace nebo náhlá ochrnutí. Pacienty s těžším pohybovým omezením ve stabilizovaném stavu přijímají pouze v případě volné kapacity. Odborné léčebny slouží zejména na doléčení pacientů přijímaných z nemocnic, léčebná rehabilitace bývá intenzivnější a délku pobytu určuje lékař.

Nejznámější odborné léčebny jsou rehabilitační ústav Kladruby, vojenský rehabilitační ústav Slapy, rehabilitační ústav Luže – Košumberk, rehabilitační ústav Darkov, rehabilitační ústa Hrabyně a Janské Lázně, které kromě lázeňského pobytu umožnují i jiný druh pobytu – pobyt v odborném léčebném ústavu.

Seznam odborných rehabilitačních ústavů – viz příloha č. 3

 Přestože délka pobytu není v odborné léčebně stanovena zákonem, obvykle nepřesahuje 4-6 týdnů.

Opakovaní pobytu je možné v závislosti na kapacitě zařízení.

Pacienti pro tento typ léčby jsou zpravidla přijímáni jako překlad z lůžkových oddělení nemocnic s cílem pokračovat v intenzivní rehabilitaci, převážně s následujícími diagnózami:

 • stavy po CPM
 • stavy po traumatech
 • paretické až plegické poruchy hybnosti různé etiologie
 • stavy po ortopedických operacíh
 • Stavy po spondylochirurgických výkonech
 • stavy po kardiochrirgické operaci

 

Pro diagnózu roztroušené sklerózy připadá v úvahu dg – paretické až plegické poruchy hybnosti různé etiologie.

Pokud jsou pacienti indikováni z vlastního sociálního prostředí, je úhrada možná jen v případech, že je dostatečně zdůvodněna nutnost realizace pobytu v OLÚ. Z návrhu musí být zřejmé, jako probíhala dosavadní léčba, rehabilitace, farmakoterapie, průběh rehabilitace a jiných léčebných postupů a nutno zdůvodnit, že je nezbytné poskytnout další rehabilitační péči ústavní formou.

 1. Janečková: V rámci fondu prevence přispívá VZP ČR na pohybové aktivity dětem i dospělým, na pohybové a rekondiční aktivity pak seniorům ve věku od 65 let. Příspěvek je poskytován na předplatné, permanentky, členské příspěvky a kurzy za předpokladu, že poskytovatel služeb má ve svých činnostech uvedených ve veřejném rejstříku služby sportovního/rekondičního charakteru. V případě, že služby budou poskytovány pacientskou organizací, je nutné, aby jako poskytovatel měla tyto činnosti v rejstříku doplněny.

 Podrobné informace o podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence jsou uvedeny na webu VZP. Případné dotazy je možné zasílat na e-mailovou adresu alena.janeckova@vzp.cz.

  

5) Zdeňka Faltýnková – CZEPA, z.s.

Dle definice vysoce aktivního uživatele může získat aktivní vozík klient s dostatečnou silou horních končetin, který využívá vozík během dne v interiéru i exteriéru...Chtěla bych upozornit na fakt, že vysoce aktivními uživateli vozíku jsou i lidé s poškozením míchy v krční oblasti, tedy tetraplegici, kdy někteří zvládají i naložení a vyložení vozíku do auta, jsou k tomu různé adaptace auta a pracují, starají se o rodinu, sportují...Spousta tetraplegiků mělo a má doposud aktivní vozík a najednou jsou postaveni před situaci, kdy jim je aktivní vozík zamítnut a měli by mít vozík z nižší úhradové skupiny...Ráda bych upozornila i na to, že jako terapeuti doporučujeme právě pro vysoce aktivní uživatele vozík s pevným rámem pro jeho větší kompaktnost, jízdní vlastnosti atd. a pevný rám nemají vozíky v kategorii nižší, tedy 07.01.01.05.

 Co se týká dostatečné síly horních končetin, tak i zdatný paraplegik, který nemá se schválením aktivního vozíku problém, potřebuje pomoc druhé osoby např. po dlažebních kostkách, při vyšším převýšení kopcovitého terénu... 

 Problém s překonáváním delších vzdáleností, nerovného terénu, výdrže na vozíku během celého dne a taky jako prevence přetížení horních končetin právě u vysoce aktivních uživatelů mohou pomoci elektropohony k mechanickým vozíkům včetně aktivních, které jsou jmenovány i v příloze č. 1 a 2

 

 1. Sajdlová: Zákon 48/1997 Sb. ve znění 282/2018 Sb. u zdravotnických prostředků stanovuje, v mnohem větším rozsahu než předchozí znění, omezení a limity pro úhradu ze zdravotního pojištění. Tyto změny vznikaly na jednání Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci ZP jako konsenzus zúčastněných členů komise jejichž účastníkem je i p. Faltýnková jako zástupkyně Česká asociace paraplegiků.

 

Pro aktivní vozíky bylo stanoveno v příloze č.3, oddíle C, tabulce 1, zákona 48/1997 Sb. v platném znění 

Číselný kód

Kategorizační strom

Popis

Preskripční omezení

Indikační omezení

Množstevní limit

Úhradový limit bez DPH

Možnost cirkulace

07.01.01.06

mechanické vozíky – aktivní

vozík v základním provedení do 12 kg; volba šíře a hloubky sedu; volba výšky zad; volitelný úhel zádové opery; volitelná výška sedačky vpředu i vzadu; volba typu bočnic; volba úhlu rámu nebo podnožek; volba stupaček, velikosti předních i zadních kol; možnost změny těžiště; rychloupínací osy kol

NEU; ORT; REH;po schválení zdravotní pojišťovnou

zachovaná funkce horních končetin a pro vysoce aktivního uživatele

1 ks / 5 let

39.130,00 Kč / 1 ks

ne

 

Počátkem roku 2020 byl dán p. Faltýnkovou návrh definice do Metodiky vysoce aktivního uživatele pro preskripci aktivního vozíku – viz příloha 1 a 2.

 

Dne 19. 2. 2020 se konala na VZP ČR schůzka k podkladům pro Komisi při MZ ČR mezi zástupci svazu zdravotních pojišťoven, VZP a účastníky předkládajícími návrhy, mimo jiné i definice vysoce aktivní uživatel.

Na této schůzce byla definice vysoce aktivního uživatele odsouhlasena včetně zadání do metodiky k číselníkům od 1. 3. 2020. Viz příloha s podepsaným zápisem.

 

Tak jak je v zákoně uvedeno a v metodice dále upřesněno, je ve VZP ČR posuzováno a to centralizovaně, aby bylo posuzování jednotné.

 

Každá žádost je posouzena individuálně s ohledem na doložení síly a hybnosti horních končetin a schopnosti klienta se na MV samostatně celodenně pohybovat. Přitom nikdy není zpochybněno, že by klient při překonání překážek nepotřeboval, nemohl užít pomoci druhé osoby. O tom, že jsou aktivní vozíky klientům VZP ČR většinově kladně posuzovány, schváleny k úhradě svědčí skutečnost, že v roce 2022 byl aktivní MV schválen pro 75 klientů, neschválen pro 9 klientů. Upřesňuji, že u těchto 9 klientů nebyly aktivní MV hned zamítnuty, ale bylo žádáno doplnění k možnosti posouzení úhrady (medicínská zdůvodnění jsou často velmi strohá, nelze posoudit, zda je funkce horních končetin zachována) to buď nebylo dodáno nebo byla žádost indikujícím lékařem zrušena a předepsán odlehčený MV.     

 

K upozornění tazatelky, že jako terapeuti doporučují právě pro vysoce aktivní uživatele vozík s pevným rámem pro jeho větší kompaktnost, jízdní vlastnosti atd. a pevný rám nemají vozíky v kategorii nižší, tedy 07.01.01.05, sděluji – Dle dohledatelného má v UHS 07.01.01.05 - mechanické vozíky odlehčené, variabilní, pevný rám pouze jeden vozík. A není pravdou, že aktivním klientům jsou ke schválení žádány pouze MV s pevným rámem.

 

Informaci o typu rámu nejsme z běžně dostupných informací schopni ve většině případů dohledat, ale dosud nebylo tímto u konkrétní žádosti argumentováno (V takovém případě bychom si vyžádali informaci firmy).

Informaci o typu rámu lze dohledat např. u těchto aktivních MV, kdy počty těchto k úhradě pro klienty VZP ČR žádaných MV jsou uvedeny od platnosti nových kódů, to je od. 1. 10. resp. 1. 12. 2019.    

5002295 - QUICKIE XENON2, MECHANICKÝ VOZÍK AKTIVNÍ, SKLÁDACÍ RÁM – 62ks

5002297 - QUICKIE XENON2 SA, MECHANICKÝ VOZÍK AKTIVNÍ, SKLÁDACÍ RÁM – 11ks

5002259 - MECHANICKÝ VOZÍK AKTIVNÍ, PEVNÝ RÁM, ale dle webu MEDICCA jde o MIV se skládacím rámem?! –  17Ks.

 

K sdělení „Spousta tetraplegiků mělo a má doposud aktivní vozík a najednou jsou postaveni před situaci, kdy jim je aktivní vozík zamítnut a měli by mít vozík z nižší úhradové skupiny“ je nutno uvést, že před novelou zákona nebyly specifikována omezení. Zdravotní pojišťovna se řídí platnými zákonnými předpisy a posuzuje dle nich možnost úhrady, současně i když byl klient v minulosti aktivním MV vybaven mohlo dojít ke změně jeho zdravotního stavu.     

 Pokud je znám konkrétní případ, kdy pojišťovna neodůvodněně zamítla  aktivní vozík, prosíme o konkrétnější informace, abychom takový případ mohli prověřit.


6) Jaroslav Paur, Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.

Sluchadla, jejich výběr, nastavení a přizpůsobení ztrátě sluchu.

Ročně se v ČR vydává cca 25 000 sluchadel s příspěvkem pojišťoven. Nárok na příspěvek 7 000 Kč je stanoven na každých 5 let.  Cenové rozpětí schválených sluchadel je od 6 000 do 30 000 Kč. Výběr a doporučení vhodného sluchadla provádí foniatr. Měl by nabídnout, nastavit a vyzkoušet sluchadla od třech výrobců. Bohužel nestává se tak. Klient často nemá na výběr. Je mu nabídnuto a vyzkoušeno jedno sluchadlo ve vyšší cenové relaci, ne vždy kvalitně nastavené. Např. nejsou naprogramovány poslechové programy (hluk, hudba, TV). Často při nabídce převládá ekonomický prospěch vydavatele sluchadel.  Starším osobám s poruchou prstové mobility jsou nabízena sluchadla zvukovodová jejichž obsluhu těžko zvládají. Klient není ani informován o ekonomické náročnosti provozu těchto sluchadel.

Nedostatečná je také informovanost nových, především starších, klientů o ovládání sluchadel a změn poslechových programů. Ti pak nevyužívají všechny v ceně sluchadla zaplacených možností sluchadla. Chybí programy následné péče o uživatele sluchadel. Výsledkem je, že 20 % – 25 % sluchově postižených sluchadla odkládá. Dostávají se tím do sociální izolace.  Je v zájmu zdravotní pojišťovny i klienta, aby zdravotnický prostředek s finančním příspěvkem ze zdravotního pojištění nebyl odkládán a kompenzoval ztrátu sluchu a napomáhal tak k dobrému sociálnímu, společenskému i pracovnímu postavení osob se sluchovým postižením.

Nedobrou skutečností je i fakt, že vyhláškou Ministerstva zdravotnictví byla omezena inzerce a propagace léků a zdravotnických prostředků. Pacientům se sluchovým postižením se tím značně omezila informovanost o kvalitních sluchadlech a jejich příslušenství. Paradoxně se tím otevřela možnost masivním nabídkám a inzerci neschválených sluchadel (naslouchátek) v obchodních řetězcích.  

Navrhujeme, aby VZP s ostatními pojišťovnami programově řešila uvedené problémy. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob, z.s. jako největší organizace takto postižených s 3 000 členů nabízí aktivní součinnost a účinnou spolupráci pacientské organizace.


V oblasti sluchadlové protetiky se za poslední roky s rozvojem digitálních a bezdrátových technologií odehrál ohromný posun, který mění dříve zažité stereotypy ve výběru a tzv. přidělování sluchadel. Přidělování sluchadel pro dospělé již není jen doménou foniatrů, ale i ORL lékařů, kteří si bez nutnosti dalších speciálních atestů mohou zařadit sluchadlovou protetiku do spektra své péče o ušní pacienty. Nastavování sluchadel se provádí až na výjimky přes počítač a speciální programy, které se liší od firmy k firmě. Mohou mít společnou platformu, tzv. NOAH nebo fungovat nezávisle.  I u dospělých pacientů se prosazuje trend oboustranné, tzv. binaurální korekce, která byla dříve standardem jen pro dětský věk. Analogová sluchadla se již roky nevyrábí a tzv. kapesní, resp. krabicová sluchadla z trhu vymizela. Naopak moderní jsou závěsná sluchadla s reproduktorem ve zvukovodu, tzv. ITE sluchadla, která vedla k částečnému poklesu výdeje zvukovodových či kanálových sluchadel.  Nelze nevidět, že řada lékařů spolupracuje se sluchadlovými firmami. Někdy i tím způsobem, že vlastní výběr sluchadla a nastavení provádí v reálu technik ve sluchadlové firmě. Výběr a nastavení sluchadla je dnes záležitostí mnohem více technickou než lékařskou. Připomeňme, že v řadě zemí, nejznáměji asi v Německu, je sluchadlová protetika roky v rukou technických specialistů, tzv. sluchadlových akustiků.  Faktem je, že ovládat široké portfolio sluchadel v rozsahu několika značek, resp. firem, mít dostatečné zkušenosti a zpětnou vazbu od uživatelů, je pro lékaře, který se věnuje sluchadlům jen např. jedno nebo dvě odpoledne v týdnu, velmi obtížné. Požadavek na vyzkoušení sluchadel stejné kategorie nejméně od třech výrobců a nabídnout z každé kategorie sluchadlo bez doplatku, který je uveden i v aktuální, poslední metodice VZP ke ZP 1075, je přepisován v metodice od 90. let.  Tehdy šlo o vyhovění požadavkům tzv. volné soutěže, proto nejméně tří firem. V současné praxi počítačového ladění, vyzkoušení sluchadel od tří firem, nezřídka oboustranně, znamená potřebu velkého množství času, kterého není nazbyt, navíc bez záruky efektivity.  U každého klienta se zkouší několik sluchadel, minimálně pro porovnání. V případě, že srozumitelnost či poslech nejsou dobré, tak se zkouší sluchadlo o kategorii výše, další značky a počet zkoušených sluchadel může být značný.  Důležitá je zkušenost a správná analýza sluchové potřeby a přání i finančních možností klienta ze strany sluchadlového specialisty. Z toho vychází postup při výběru sluchadla. Srozumitelnost u vyhovujícího typu je potřeba ověřit slovní audiometrií. Zkoušet z formální povinnosti sluchadla od tří firem pak nejen že neúnosně navýší časovou dotaci na pacienta, ale není zárukou, že bude vybráno sluchadlo pro klienta nejvhodnější. Pokud jde požadavek na vyzkoušení bezdoplatkového sluchadla, byla doba (do změny úhrad sluchadel v roce 2019), kdy na trhu bylo k dispozici stěží jedno bezdoplatkové sluchadlo. Nyní je situace trochu lepší. Jsou klienti, kteří nechtějí bezdoplatkové sluchadlo a poptávají např. jen top výrobky, proč tam zkoušet i sluchadlo bezdoplatkové.

 

Domníváme, že na požadavky vyzkoušení sluchadel minimálně od tří výrobců včetně bezdoplatkových, je třeba nahlížet racionálně, nikoli dogmaticky. Striktní lpění na dodržení tohoto postupu může být v konečném důsledku kontraproduktivní, a to jak individuálně pro klienta, tak v rozsahu péče, protože by se mohlo dojít k neúnosnému prodloužení objednací doby a nebylo by možno využívat technických pracovníků sluchadlových firem.  Pokud jde o ekonomický prospěch výdejce sluchadel, domníváme se, že ve většině případů je hlavním cílem dosáhnout uspokojivé korekce sluchové vady. Navíc pojištěnec nezaplatí více, než může. Je známo, že mezi cenou a spokojeností a používáním sluchadla není přímá úměra. Klient má krom toho i v tomto případě možnost svobodné volby lékaře.

 

Pokud jde o 20-25 % tzv. šuplíkových sluchadel, nevíme, kde se vzal tento údaj, tyto počty byly relevantní před cca 25 lety.  Dnešní technologie umožňují uspokojivou korekci u 95 % klientů se ztrátou vhodnou pro korekci sluchadel. Mezi lékaři a sluchadlovými centry jsou pochopitelně individuální rozdíly. Solidní centrum sluchadlo, které není tolerováno či nezlepšuje sluch a rozumění řeči nevydá.  Individuální stížnosti v oblasti sluchadlové protetiky na VZP jsou výjimečným jevem. Pokud jde o reklamu, dnes, stejně jako v jiných oblastech je zapotřebí využívat internet, webové portály jednotlivých firem, které obsahuji nejen propagační materiály, ale i videonávody, jak zacházet se sluchadlem.

Sluchadlová protetika se vyvíjí mílovými kroky a změny s tím související je nutné akceptovat a využívat, hledat nová řešení. Nelze limitovat aktivity sluchadlových firem, bez jejichž činnosti by péče o sluchově postižené klienty nemohla být z řad lékařů dostatečně pokryta, jak pokud jde o kvalitu, tak množství. Tímto nemyslíme pochopitelně výrobce a prodejce SÚKL neregistrovaných naslouchátek v obchodních řetězcích, i když pochopitelně i v tomto případě jde o otázku nabídky a poptávky a volný trh, pokud je v mantinelech daných zákonem.

 

Poradenství a podporu pro uživatele sluchadel, které Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob, z.s. vyvíjí a poskytuje, vítáme, jde o nesmírně užitečnou roli, stejně jako v případě ostatních pacientských organizacích.

 

Možnosti zdravotní pojišťovny v rámci této problematiky jsou omezené. Pokud bude pojišťovně předán konkrétní případ pochybení na straně lékaře nebo neposkytnutí dostatečné péče ze strany lékaře, prosíme o jeho sdělení. Jen tak může pojišťovna provést cílenou revizi a vejít s lékařem v jednání o nápravě.                                                                                                                                                                                       

                                                                                     

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011