Úvodní stránka » Pacientská rada VZP » Zápis z pacientské rady VZP, 12.5.2015

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PACIENTSKÉ RADY

2/2015, dne 12. 5. 2015

 

Přítomni za VZP: P. Honěk

Za Koalici pro zdraví J. Petrenko

Hosté: dle jednotlivých bodů programu

 

 

1. Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.: KNAPPOVÁ Eva:

Návrh na změnu úhrady rekonstrukčních operací prsů, resp. materiálu (implantátů) při těchto operacích používaných, s cílem zkrátit čekací dobu na rekonstrukci prsu u pacientek podstupujících profylaktickou mastektomii při dědičné dispozici ke vzniku karcinomu prsu a u pacientek po léčbě karcinomu prsu.

Příloha 1

 

P. Honěk: Řešení této situace není plně v kompetenci VZP. I přesto je VZP připravena úhradu rekonstrukčních operací prsů navýšit. Tyto operace jsou hrazeny prostřednictvím mechanismu DRG. Změny v tomto mechanismu jsou plně v kompetenci ÚZIS. VZP hledá i cestu individuální složky úhrady, ta ovšem musí projít přes Ministerstvo zdravotnictví. VZP je připravena Ministerstvu tyto změny navrhnout.

 

2. Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků: POHŮNEK Josef :

Požadavek, aby se v indikaci X/l - Atopický ekzém vrátilo k dřívější době pobytu 28 dnů jak u základního, tak u opakovaného léčebného pobytu.

Příloha 2

Nepřítomen, bod programu přesunut na příští jednání Pacientské rady

 

3. Česká asociace pro vzácná onemocnění: BŘEČŤAN René:

Zajištění úhrady tzv. "kašlacího asistenta" Cough Assist pro pacienty se svalovou dystrofií a svalovým postižením. Nasazení přístroje pro denní použití v domácnostech.

Na žádost pana Břečťana bod programu přesunut na příští jednání Pacientské rady

 

4. Diagnóza leukemie: PELOUCHOVÁ Jana:

Reakce na závěry Pacientské rady ze dne 3. 2. 2015.

Příloha 3

 

P. Honěk: §16 je mechanismus, který má VZP k dispozici na základě zákon, a který využívá jen ve výjimečných případech, kdy je lékařem zvolená léčba jediná možná. Pokud VZP uzná úhradu léčby na základě §16, postupuje zpravidla v obdobných případech stejně. Není při tom rozhodná úspěšnost léčby – tu VZP neposuzuje, jedná se výhradně o kompetenci ošetřujícího lékaře.

 

K dotazu ohledně závěrů jednání s prof. Trněným za VZP můžeme sdělit, že došlo k dohodě a podobně bude postupováno i v ostatních centrech. Léčba poptávanými léčivy byla v roce 2015 schválena již 13 pacientům v celkové hodnotě cca 6 milionů korun.

 

5. Nejsi na to sama: BARTOŠOVÁ Veronika:

1. Existují nějaká pevně stanovená kritéria, na základě kterých VZP chirurgickým pracovištím proplácí operace prsu? (Tedy nejen mastektomii, ale také různé záchovné formy operací například po neoadjuvantní léčbě?)

2. Pokud ano, tak o jaká kritéria se jedná?

3. Musí být chirurgické pracoviště nějak specializované, aby mu mohly být proplaceny operace prsu?

4. Musí dané chirurgické pracoviště prokazovat určitou zkušenost s tímto druhem výkonu? Například určitý počet operací prsu, provedený za rok?

 

P. Honěk: V tomto případě můžeme za VZP pouze doporučit pacientským organizacím aby zvyšovaly tlak na osvětu svých členů a pacientů. Každý pacient má právo na volbu lékaře a zdravotnického zařízení. Je tedy vhodné, aby si pacientky před nástupem na operaci předem zjistily, kolik operací ročně dané zdravotnické zařízení prování. Jako kritérium doporučuje Komise pro screening 50 výkonů ročně.

 

6. ILCO: ŘEDINOVÁ Marie:

 

4. Příloha 4

P. Honěk:

1. Návrhu na doplnění Metodiky k úhradovému katalogu VZP se budeme věnovat a dodatečně vydáme stanovisko.

2. Indikační seznam je plně v kompetenci Ministerstva zdravotnictví. K termínu Anus praeternaturalis se VZP dodatečně vyjádří.

3. Změny v úhradách zdravotnických prostředků jsou plně v kompetenci Ministerstva zdravotnictví.

4. Limit pomůcek je přesně definován zákonem, který stanoví, že nárok pacienta musí být jednoznačně definován. Nelze tedy bohužel pracovat s pojmem průměrný.

 

                                                                                                                                                                     Příloha 1

Podnět k projednání na PR VZP dne 12. května 2015.

Podává Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.

Vinohradská 176

130 00 Praha 3

 

Na základě požadavků pacientek sdružených pod Aliancí žen s rakovinou prsu předkládáme návrh na změnu úhrady rekonstrukčních operací prsů, resp. materiálu (implantátů) při těchto operacích používaných, s cílem zkrátit čekací dobu na rekonstrukci prsu u pacientek podstupujících profylaktickou mastektomii při dědičné dispozici ke vzniku karcinomu prsu a u pacientek po léčbě karcinomu prsu.

 Jaká je dnešní situace:

Čekací doba na rekonstrukci prsů pomocí implantátů (u většiny žen s dědičnou dispozicí ke vzniku karcinomu prsu [nosiček mutací v genech BRCA1 a BRCA2] i žen po léčbě karcinomu představuje rekonstrukce implantátem jedinou technickou možnost) se v tuto chvíli pohybuje nejčastěji mezi jedním a dvěma roky, na některých pracovištích dokonce překračuje dva roky. Příčinou je limit počtu implantátu hrazených z veřejného pojištění jednotlivému pracovišti za měsíc.

Současný systém neadresné úhrady implantátů nezohledňuje reálnou potřebu. Se zkvalitněním systému genetické diagnostiky přibývá mladých žen se známou genetickou dispozicí ke vzniku rakoviny prsu (a vaječníků). Pro tyto ženy je profylaktická bilaterální mastektomie s rekonstrukcí (většinou právě implantátem) na základě současného poznání jedinou dostupnou metodou, která významně snižuje riziko onemocnění. Zamezení vzniku nádoru vede samozřejmě také k významné úspoře finančních prostředků, které by bylo nutné vynaložit na léčbu nádoru. Každé prodlení v provedení preventivní operace znamená zbytečný nárůst rizika vzniku karcinomu.

Provizorní řešení v podobě provedení oboustranné mastektomie a odložené rekonstrukce vede, stejně jako v případě žen čekající na rekonstrukci prsu po operaci pro karcinom, k významné psychické traumatizaci postihující vnímání nejen sebe samé, fenomén dysmorfie, ale zasahující do partnerských vztahů, nezřídka dle zkušenosti našich členek s rozbitím vztahu, i jiných sociálních vazeb – žena bez prsů se vyhýbá jakémukoliv kontaktu, stydí se za svůj vzhled. Taková situace je složitě řešitelná, nutná je často psychoterapie, což může přinášet další výdaje.

Změna úhrady implantátů (např. úhrada vázaná na diagnózu, ZUM) by mohla významně zkrátit čekací dobu na operaci. Implantáty jsou jen jedním z limitů dostupnosti rekonstrukčních operací (i v rámci profylaxe), mezi další omezení patří i nízká úhrada rekonstrukcí vlastní tkání (kde úhrada pojišťovny např. u DIEP činí zhruba šestinu reálných nákladů), kdy pracoviště plastické chirurgie uvažují o útlumu takových výkonů. Dále i omezená nabídka implantátů hrazených z veřejného pojištění (chybí implantáty anatomického tvaru plněné tužšími kohezivními gely, které jsou schopny udržet tvar i u zjizvené ozářené tkáně), event. nemožnost jejich úhrady ze strany pacientky.

Návrh změny:

Žádáme proto přezkoumání situace úhrady implantátů pro rekonstrukční operace prsu (jako první krok v kultivaci úhrady těchto výkonů) a s přihlédnutím na uvedené důvody a zjištěné  skutečnosti  realizovat  nápravná opatření k jejímu řešení, například zařazením operačního implantátu do ZÚM, kdy platba jde za pacientkou. Nejedná se o požadavek úhrady nové, dosud nehrazené péče a materiálu, ale o úpravu financování výkonů, které by i tak byly hrazeny z veřejného pojištění. Úprava úhrady, která by vedla k výraznému zkrácení čekací doby na rekonstrukční operaci u žen podstupujících preventivní nebo rekonstrukční výkon, by významně zlepšila kvalitu života těchto žen a v některých případech by znamenala i významnou finanční úsporu (zabránění vzniku nádoru u žen s dědičnou dispozicí).

Za Alianci žen s rakovinou prsu, o.p.s.

Eva Knappová

ředitelka 


 

                                                                                                                                                                     Příloha 2

 

V Zákoně č. 1/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů je v příloze 5. B. "Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé".

 

V tomto indikačním seznamu je pro indikaci X/l - Atopický ekzém zcela nedostatečná doba lázeňské léčby jak pro základní, tak opakovaný pobyt pro dospělé uvedena délka pobytu 21 dnů.

Tato doba neodpovídá fyzikální obnově kůže, která je cca 28 dní, pacienti odchází z lázeňských zařízení mnohdy nedoléčeni a dochází k brzké recidivě.

 

Požadujeme, aby se v této indikaci X/l - Atopický ekzém vrátilo k dřívější době pobytu 28 dnů jak u základního, tak u opakovaného léčebného pobytu.

 

Josef Pohůnek


 

                                                                                                                                                                     Příloha 3

 

Zápis z jednání Pacientské rady 3. 2. 2015

Diagnóza leukemie: PELOUCHOVÁ Jana:

a) Dostupnost Bendamustinu pro použití u relapsu/refrakterní CLL v rámci režimu Bendamustin + Rituximab (v této indikaci téměř všechny žádosti na paragraf 16 VZP odmítala)

P. Honěk:

Pravidla pro úhradu Bendamustinu (léčivého přípravku s názvy Levact, od roku 2015  také Infubend a Lynetoril) nestanoví zdravotní pojišťovna, ale SÚKL. V tomto případě úhrada stanovena není, lze s ní tedy souhlasit pouze, pokud ošetřující a žádající lékař doloží, že jsou splněny podmínky pro úhradu dle §16 zákona č. 48/97 Sb. VZP v roce 2014 schválila úhradu v 78% případů žádostí o úhradu (18 z 23), zamítnuto bylo 22% žádostí (5 z 23). Všechny žádosti o úhradu jsou schvalovány ad hoc.

               

b) Dostupnost perorálního cyklofosfamidu (Endoxan tbl) pro použití v režimu FCR.

Endoxan je t.č. neregistrovaný lék, tudíž se musí individuálně žádat o schválení úhrady reviz. lékařem + hlásit použití neregistrovného léku na SÚKL. Bylo by velmi výhodné, pokud by se podařilo najít mechanismus, který by dostupnost tohoto léku pro pacienty zvýšil a snížil tím administrativní zátěž lékařů

P. Honěk:

VZP si je vědoma administrativní zátěže ošetřujících lékařů, nicméně s tímto podnětem je nutno obrátit se na SÚKL. Úhrada neregistrovaného léku Endoxan tbl. podléhá souhlasu RL na základě žádanky OL. Většinou se ovšem jedná o formalitu.

 

c) V posledních měsících byly v EU registrovány dva nové cílené léky: ibrutinib (Imbruvica) a idelalisib (Zydelig). Zatím není stanovena úhrada a žádá se na paragraf 16.

Bylo by velmi výhodné pro nemocné, kdyby VZP přistupovala ke schvalování racionálně a upustila od argumentace americkými NCCN kritérii, která nejsou relevantní pro situaci v ČR a pouze umožňují VZP tvrdit, že žádaná indikace nesplňuje podmínky paragrafu 16, protože nebyly vyčerpány všechny ostatní léčebné možnosti (toto je záležitost, která se týká obecně všech CLL preparátů žádaných na par. 16, tedy i Bendamustinu, Ofatumumabu atd.)

P. Honěk:

6. 2.2015 proběhne jednání s doc. Trněným. Je třeba nastavit rámec pravidel a určit skupinu pacientů, které bude úhrada těchto léků schvalována.

 

 

Reakce na závěry jednání Pacientské rady:

Představenstvo spolku Diagnóza leukemie reaguje na závěry jednání Pacientské rady VZP dne 3. 2. 2015

Bod B) „administrativní zátěž lékařů“ Po jednání s Poradní radou odborníků vychází najevo, že lékaři cítí zátěž nikoliv v designu §16, nýbrž v postupné preskripci, kdy dokládají účinnost léčby. Z pohledu pacientů vyplývá dotaz o možnosti harmonie mezi pochopitelným požadavkem VZP: prokázání účinnosti léčby a rizikem přerušení léčby z důvodu nedostatečného zdůvodnění.

 

Bod C) „Nastavení rámce a pravidel pro indikaci ibrutinibu a idelalisibu a určení skupiny pacientů, které bude úhrada těchto léků schvalována“ dle závěrů jednání s prof. Trněným. Z pohledu pacientů se naskýtá dotaz: jaké jsou závěry jednání, bude indikovaná skupina pacientů lokalizována ve VFN Praha? Jaká bude dostupnost v jiných centrech?

 

Indikace léčby z perspektivy pacienta: proč v situaci, kdy je v ČR nastavena vysoce specializovaná centrová péče, je do značné míry revizními lékaři zpochybňována indikace léčby špičkovými odborníky v oboru? Stojí ekonomické hledisko nad medicínskou indikaci? Proč VZP zpochybňuje názor odborníka úzce specializovaného hematologického oboru, který pacienta sleduje a individualizuje jeho léčebnou strategii? Proč se tento odborník musí opakovaně odvolávat vůči rozhodnutí VZP?

 

 

S pozdravem,

Jana Pelouchová, Diagnóza leukemie, z.s.

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011