Úvodní stránka » Pacientská rada VZP » Zápis z pacientské rady VZP 15.3.2017

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PACIENTSKÉ RADY VZP

 

Přítomni za VZP P. Honěk

Za Koalici pro zdraví J. Petrenko

Hosté: dle jednotlivých bodů programu

 

1. ČOPN: MUDr. Jana Vyskočilová, MUDr. Stanislav Kos,CSc.:

Poruchy dýchání ve spánku jsou  závažným zdravotním  problémem, vyskytuje se v 5-10% v populaci. Nejzávažnější je  spánková apnoe, která neléčená vede k závažným kardiovaskulárním komplikacím jako je  hypertenze,  u neléčených pacientů  je 3x častější výskyt  infarktu myokardu a  cévní mozkové příhody.

U pacientů s  neléčenou spánkovou apnoí  je obtížné kompenzovat diabetes,  u overlap syndromu  s CHOPN a spánkovou apnoí je častější výskyt respirační insuficience a cor pulmonale na základě sekundární hypertenze v plicnici.

nejzávažnější komplikací je náhlá smrt na podkladě   závažné  srdeční arytmie navazující na protrahovanou apnoi i u mladých kardiálně  zdravých pacientů. Řidiči s touto poruchou mají zvýšené riziko nehod.

V celé republice není zajištěna péče o pacienty s poruchami dýchání ve spánku, na první diagnostiku se čeká víc než půl roku, situace se dále zhoršuje povinným systémem  dispenzarizace pacientů s nutností kontrol 1x ročně. To odhalí nespolupracující pacienty, u kterých je   možné ukončit léčbu a repasovaný přístroj vydat novému pacientovi, což šetří prostředky pojišťovnám. Ale zároveň se  velká centra dostávají pravidelnými kontrolami za limit svých možností a ke škodě nemocných se prodlužují čekací doby.

Řešením by bylo nasmlouvání péče ambulantním pneumologům, samozřejmě těm s patřičným vzděláním, takže by každé centrum mělo  spolupracující spánkovou laboratoř, která by převzala kontroly a  diagnostiku a indikace jednoduchých přístrojů tak, aby centra  mohla  provádět  diferenciální diagnostiku složitějších případů a  indikaci vyšších typů přístrojů včetně neinvazivní ventilace

PH: Výkony pro diagnostiku spánkové apnoe jsou autorské odbornosti 205, avšak sdílené s několika dalšími odbornostmi. Odborné podmínky pro zajištění kvality péče o nemocné s poruchami spánku

nastavila odborná společnost – sekce spánkové medicíny s tím, že od roku 2016 stanovila 3 typy akreditovaných pracovišť, které jsou oprávněny k indikaci, titrování/nastavování  a předepisování  léčby přístroji CPAP a BPAP.

 

Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb ukládá pro obor pneumologie a ftizeologie pouze dojezdovou dobu (60 min)  - kterou VZP ČR zajišťuje, „čekací doby pro diagnostiku spánkových poruch“ nařízení vlády neřeší.

 

Pokud je potřebné nastavit nová pravidla pro poskytování vybrané pneumologické péče, pak VZP zahájí  odbornou diskusi ve spolupráci s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP, MZ ČR a plátci.

 

 

2. ČOPN: MUDr. Libor Fila, Ph.D.MUDr. Stanislav Kos,CSc.

Cystická fibróza (CF) je vrozené onemocnění, které má v České republice výskyt 1:2.700-4.000 živě narozených. Za onemocnění je zodpovědná špatná funkce proteinu CFTR z důvodu mutací genu CFTR, jež vede k zahuštění sekretu žláz v dýchacím, trávícím a rozmožovacím ústrojí a k abnormálně slanému potu. Do roku 2012 byla možná pouze symptomatická léčba tohoto onemocnění spočívající především v péči o průchodnost dýchacích cest, antibiotické léčbě plicní infekce a náhradě enzymů slinivky břišní. V roce 2012 se realitou stala kauzální terapie CF, kdy byl ke klinickému použití schválen první lék (ivakaftor, resp. Kalydeco®), který opravuje funkci proteinu CFTR u některých mutací genu CFTR, a to především u mutace G551D. Klinické studie a nyní již více než sedmileté zkušenosti s tímto lékem prokázaly jeho účinnost i bezpečnost.

V České republice je ivakaftor dostupný části nemocných s mutací G551D díky jejich účasti v klinických studiích, programu časného přístupu a cestou §16. Správní řízení ohledně stanovení úhrady a indikačních omezení léku Kalydeco® trvá v České republice od 14.6.2013, tedy již bezmála čtyři roky. Dle http://www.sukl.cz je stále ve stadiu „opatřování podkladů“, a to přes opakovaná ujišťování politiků (http://www.zdravotnickydenik.cz/2016/05/lek-na-cystickou-fibrozu-tri-roky-ceka-na-uhradu-do-ctvrt-roku-s-tim-pohneme-slibuje-poslanec-kasal/ z 11.5.2016) i představitelů zdravotních pojišťoven (http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/vzacni-pacienti-se-uz-nebudou-doprosovat-lecby-alespon-nekteri-1325438 z 15.11.2016) o tom, že situace bude v nejbližší době vyřešena.

Přitom je známou skutečností, že využití §16 je pro pacienty zdlouhavé, pro zdravotní pojišťovny drahé a pro lékaře představuje časově náročnou administrativní zátěž. Dosažení standardního systému úhrady je tedy v zájmu všech jmenovaných.

PH: Kompetentním orgánem pro nastavení úhrad z prostředků veřejného zdravotního pojištění za léčivé prostředky je SÚKL, ze strany VZP tomuto kroku nic nebrání.

V případě, že není stanovena úhrada, pak je legálním institutem pro možnost úhrady § 16 zák. č. 48/1997Sb. Nicméně podle informací VZP řízení na SÚKL postupuje a VZP je nijak neblokuje.

 

 

3. VIDA, z.s.:  Mgr.Šárka Slavíková, Jitka Styblíková:

Setkáváme se situacemi, ve kterých si nevíme rady. Jedná se o pravidla využití sanitky. Několikrát se nám stalo, že zdravotníci nutili pacienty, aby je na zákrok nebo nutné vyšetření či léčebnou terapii někdo dovezl, dojeli tam sami autobusem. Zajímalo by mě, jak se to v praxi praktikuje, na co má a nemá pacient nárok a pokud mu nevyhoví a on nárok má, tak co má dělat.

 

3a) Cesťáky do zdravotnického zařízení.
Změnila se nějak pravidla pro poskytování náhrad za cestování
V rámci poradenství jsme se opakovaně setkaly s potížemi při podávání biologické léčby onkologicky nemocným. Argumentem je, že cesťák nemohou potvrdit, že pacient na biologické léčbě by měl cestu zvládnout sám. Ale řada pacientů tomu neodpovídá. mají komplikace po předchozí chemoterapii, operaci či chronické dg. Je takové pravidlo a co s tím, když lékař odmítá potvrdit formulář ?
Přeprava a náhrada cestovních nákladů

PH: Problematiku úhrady přepravy řeší § 36 a 37 zákona č. 48/1997Sb.  Hrazenou službou je přeprava pojištěnce do nejbližšího zařízení, které je schopno se o pacienta postarat, a to v případě, že zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby. O takové přepravě rozhoduje ošetřující lékař.

 

3b)  Jaké je situace s léky pro onkologicky nemocné na zmírnění nežádoucích účinků onkologické léčby?
Řada klientů k nám přichází, že jim lékař sdělil, že lék na pojišťovnu je před nežádoucími účinky léčby ochrání z 30% (např. jejich ledviny). A lék hrazený z daleko více %. Ale stojí např. 3 prášky před každou dávkou chemoterapie 1000-1500kč. Na to řada klientů nemá finance, navíc při dlouhodobém podávání některých léčeb.
PH: Kompetentním orgánem pro nastavení úhrad za léčivé prostředky je SÚKL, za indikaci léčby je zodpovědný ošetřující lékař.


3c) Prý je v současné době umožněno zdr. pojišťovnou vykonat preventivní prohlídku častěji než 1x za 2 roky. Nebo je to možné u určitých diagnóz?

PH: VZP ČR hradí preventivní prohlídky v souladu s vyhláškou č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, v aktuálním znění platném od 17. 10. 2016, v případě stomatologické péče hradí VZP ČR  u dospělých 1 preventivní prohlídku v roce, u dětí a těhotných 2 preventivní prohlídky – v souladu s vyhláškou č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách.

 

3d) screening DM je prý posunut od věku 30 let? Do této doby to bylo od 40 let

PH: Druhy a obsah preventivních prohlídek stanoví vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách.  Dle této vyhlášky v platném znění se laboratorní vyšetření glykemie provádí při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u poskytovatele v oboru praktický lékař pro děti a dorost a dále ve 30. roce věku a od 40 let věku ve dvouletých intervalech od posledního vyšetření.

 

 

4. Sdružení celiaků: Blanka Rubínová.

Jsme rádi, že VZP i nadále pokračuje v poskytování příspěvků na bezlepkovou dietu pro celiaky.
Ale stále přetrvává problém s nemožností umístit dítě do programu Mořský koník, protože dietní stravování je kontraindikací k pobytu. Chtěli bychom proto, aby například alespoň na jeden termín mohly jet i děti, které mají tento handicap.

PH: Pro období 2018-2022 je aktuálně vypsána VZ na výběr dodavatele uvedeného pobytu. V podmínkách nového VŘ bude možnost účasti dětí s chronickým onemocněním dýchacích cest a kůže, které současně trpí celiakií a musí dodržovat bezlepkovou dietu.

 

5. Aliance žen s rakovinou prsu,o.p.s.: Eva Knapp; Mgr. Šárka Slavíková z Amélie- z.s.

5a) Jaká je výše platby za konzultaci (krizovou intervenci) u klinického psychologa, který má smlouvu s VZP ?

PH: Výkon Krizová intervence lze vykázat na jedno  rodné číslo  v rámci jednoho dne až 6x.


5b) Je možné požádat o navýšení platby u dlouhodobě nemocného v těžkém psychickém stavu (léčba rakoviny), jehož stav vyžaduje psychologickou podporu dlouhodobě  - ne pouze jednorázově jako krizovou intervenci ?

PH: Obecně lze říci, že v případě, že pacient vyžaduje psychologickou a psychoterapeutickou péči a tuto mu poskytne poskytovatel zdravotní péče, který má s VZP ČR uzavřenu smlouvu, pak je tato péče hrazena z prostředků v.z.p.


5c) Je možné někde získat seznam psychologů poskytujících služby s úhradou VZP ?

PH: Každému klientovi VZP, který se obrátí na kteroukoliv regionální pobočku VZP, bude na základě jeho žádosti sdělen seznam smluvních PZS.


5d) Může pacientka docházet pouze k jednomu klinickému psychologovi ?

PH: Pacient má právo zvolit si lékaře sám. Vždy by ale měl v průběhu léčebného procesu navštěvovat pouze jednoho poskytovatele. V případě, že by pacient z péče neprofitoval (v léčebném procesu se uplatňuje také navázání vztahu důvěry mezi psychologem a pacientem), pak je možné si zvolit jiného poskytovatele.

    
5e) A v jakém časovém odstupu může navštívit jiného, když u prvního péči vyčerpá a na další nemá finanční prostředky?

PH: Poskytovatel je povinen informovat pacienta o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a to před jejich poskytnutím, a vystavit účet za uhrazené zdravotní služby, nestanoví-li jiný právní předpis jinak a dále je povinen zpracovat seznam cen poskytovaných zdravotních služeb nehrazených a částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a umístit ho tak, aby byl seznam přístupný pacientům.

 

6. Klub nemocných cystickou fibrozou, z.s. a ČAVO: Mgr. Simona Zábranská, Bc. Anna Arellanesová           

Prosím o vyjádření k zápisu 2/2016, bodu 3c):

3c) pacienti s cystickou fibrózou potřebují jiný druh inhalátoru než je ten, který je hrazen. Existuje cesta jak vhodný inhalátor alespoň částečně hradit?
JP: podnět bude předán ke společnému návrhu na změnu zákona do PSP ČR
PH: VZP projedná možnost změny interní metodiky a přesunu navrhovaného typu inhalátoru mezi standardní hrazené inhalátory

PH: VZP ČR přijímá žádosti o zařazení do Úhradového katalogu VZP – ZP v předem stanovených termínech. Doposud však žádost o zařazení tohoto přístroje neobdržela. Očekáváme dokumentaci od dodavatelů těchto inhalátorů v průběhu termínu pro podávání žádostí o zařazení v červnu 2017.

 

7. Diagnóza leukemie: Jana Pelouchová

Pacient je v péči specialistky na MDS v hemato-onkologickém centru VFN Praha 2 roky, kde se provádí odběry a stanová dávkování VIDAZY.

Rodina pacienta je znepokojena, že 80ti letý komorbidní pacient - oproti dřívější praxi aplikace série injekcí přímo na hematologii v Liberci - je nyní indikován k cestování sanitkou do Prahy pro každodenní několika minutovou aplikaci injekce.

Dotaz: je možný navrat k původní praxi: absolvovat sérii inejkcí Vidazy na hematologii v Liberci?

PH: Léčivý přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů, kteří nejsou způsobilí k transplantaci hematopoetických kmenových buněk a jejichž klinický stav umožňuje léčbu

Oprávnění poskytovatelé k užití léčiva VIDAZA pro rok 2017:

Ústav hematologie a krevní transfuze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Plzeň

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice Brno

Fakultní nemocnice Olomouc

Fakultní nemocnice Ostrava

Smluvně aplikovat a hradit LP VIDAZA v Liberci tedy v tuto chvíli není možné, nicméně VZP do budoucna počítá s rozšířením sítě pracovišť, která jsou oprávněna LP Vidáza podávat.

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011